StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:26-05-2020
Bijgewerkt op:26-05-2020 22:38

Digitale Raadsvergadering 25 en 26 mei 2020

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Nadat de voorzitter deze digitale vergadering had geopend, kon men een aanvang maken met de agenda. Bij het vaststellen van de agenda werd verzocht de agendapunten 7 nota activatiebeleid (wordt een bespreekstuk), 10 Liefhovendijk en agendapunt 12 Regionale energiestrategie om diverse redenen van de agenda te halen.

Agendapunt 7

Nota Activabeleid en Actualisatie Financiële verordening gemeente Montfoort

1. De Financiële verordening Gemeente Montfoort 2019 in te trekken.

2. De Financiële Verordening Gemeente Montfoort 2020, met terugwerkende kracht per 1 januari, vast te stellen.

3. De Nota Activa beleid 2020, met terugwerkende kracht per 1 januari, vast te stellen.

Er wordt een amendement ingediend door de SGP, LM, CDA en CU met de navolgende strekking: Het wijzigen van beslispunt 1 zodat deze komt te luiden:

In te stemmen met de Nota Activa beleid 2020 met in acht name van het feit dat in bijlage 1 de afschrijvingstermijn voor kunststof beschoeiingen op 30 jaar wordt gezet.

Het amendement werd met 6 stemmen voor en 9 tegen (VVD, IBLM, PAK en D66) verworpen

Het voorstel werd met 12 stemmen voor en 3 tegen (LM en SGP) aanvaard

Agendapunt 10

Afgifte verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van ontwikkeling Liefhovendijk 4 te Linschoten In te stemmen met de nota van zienswijzen en te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de afgifte omgevingsvergunning voor sloop van een droogschuur en een koeienstal en de bouw van een woning op het perceel Liefhovendijk 4 te Linschoten.

Het voorstel wordt na stemming wel behandeld. 9 tegen en 6 voor (CDA, LM, CU en SGP)

Het voorstel werd met 8 stemmen voor (VVD, IBLM en VVD) en 7 stemmen tegen aanvaard

Er volgde nog een motie van de C4 met de navolgende strekking: Draagt het college op:

1. Eerst het bestemmingsplan Liefhoven aan de raad voor te leggen zodat zij daarover een besluit kan nemen. Een VVGB kan dan achterwege blijven.

2. Een onafhankelijk bemiddelaar aan te wijzen met als doel consensus te bereiken tussen bewoners en toekomstig bewoners over de inrichting van het gebied en bereikbaarheid. En de uitkomsten daarvan te verwerken in het bestemmingsplan vóórdat het aan de raad wordt voorgelegd.

3. De procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning op te schorten totdat het besluit over het bestemmingsplan door de raad is genomen en na publicatie ervan in werking is getreden`

*) noot. Punt 2 Sluit de ontwikkelaar van de bemiddeling uit. Het gaat om overeenstemming tussen de inwoners die er nu wonen en de toekomstige die er gaan wonen. Op deze wijze worden onnodige juridische procedures vermeden.

De motie werd met 6 stemmen voor (LM, CDA, SGP en CU) en 9 stemmen tegen verworpen

Agendapunt 11

De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 vast te stellen.

Samenvatting Wij stellen uw raad voor om de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard vast te stellen. Met deze omgevingsagenda geven we een gezamenlijk regionaal perspectief op de ruimtelijke ontwikkeling van de Lopikerwaard. De gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben deze omgevingsagenda gezamenlijk opgesteld.

Het voorstel werd met 14 stemmen voor en 1 tegen (D66) aanvaard Noot: Dhr. Schrijvers verklaart zich te hebben vergist als aandachtspunt

Er volgde nog een motie van de C4 (SGP, LM, CDA en CU) met de navolgende strekking:

Draagt het college op:

In overleg met alle opstellers de zes tekstwijzigingen in de bijlage (zie bijlage I) te verwerken in een nieuwe versie van het document;

De nieuwe versie van het document te publiceren en te delen met de Provincie Utrecht en andere belanghebbenden.

En gaan over tot de orde van de dag.

De motie werd met 14 stemmen voor en 1 tegen (D66) aanvaard       

Agendapunt 12

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het regionale concept bod om als regio (UI 6) 1,8 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken, met daarbij horende randvoorwaarde en disclaimer;

2. In te stemmen met het uitgangspunt “iedereen doet mee en levert een bijdrage”;

3. In te stemmen met de verzending van de ontwerp RES met het concept bod naar het Rijk (Nationaal Programma RES).

Het voorstel werd na stemming 4 tegen (PAK en D66) en 11 voor afgevoerd en komt in september terug op de agenda

Er worden wel een aantal moties ingediend:

Motie van VVD, SGP, IBLM, LM, CDA en CU

Geeft het college de opdracht

Om vóór oktober de mening van de kiesgerechtigde inwoners van Montfoort te peilen over het

concept-bod door middel van een volksraadpleging;

Deze volksraadpleging uit te voeren in de vorm van een enquête

Met de ondertekenaars van de motie de vraagstelling in de enquête af te stemmen;

Voorafgaand aan de enquête de inwoners zo feitelijk mogelijk te informeren over de inhoud van het concept-bod;

Deze motie werd met 3 stemmen tegen (PAK) en 12 stemmen voor aanvaard

Motie van PAK en D66

Roept het college op

· Om met de inwoners een participatietraject aan te gaan over verwachtingen, wensen en beperkingen t.a.v. de energietransitie

· Om met een raadsvoorstel te komen waarmee de raad kaders kan vaststellen t.a.v. inhoud en procedure van een participatietraject met inwoners

· De resultaten van deze participatie te presenteren ruim voordat de zienswijze op de definitieve Regionale Energie Strategie ingeleverd dient te worden.

Deze motie werd met 4 stemmen voor (PAK en D66) en 11 stemmen tegen verworpen

Rond de klok van 23.30 uur schorste de voorzitter de vergadering

De voorzitter heropend op 26 mei om 20.00 uur de vergadering

Agendapunt 13

Voorjaarsrapportage 2020

1. De voorjaarsrapportage 2020 vast te stellen;

2. In te stemmen met de financiële bijstellingen, zoals toegelicht in de voorjaarsrapportage;

3. In te stemmen het verhogen van het subsidieplafond met €432,604 naar € 2.192.365;

4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Het voorstel werd met 12 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard. Mevr. Van Kooten was niet aanwezig

Er werd een motie ingediend door CDA, LM, CU en SGP met de volgende strekking: (gezien het belang van dit onderwerp is de motie integraal opgenomen in het verslag)

Constaterende dat:

1. de Voorjaarsrapportage gemeente Montfoort 2020 sluit met een negatief saldo van € 448.000, -;

2. dit saldo leidt tot het onaanvaardbaar verder oplopen van het tekort op de begroting;

3. blijkens de beantwoording door de portefeuillehouder de gemeente Montfoort geen financieel positieve vooruitzichten heeft en dat meerjarig de begroting niet sluitend zal zijn;

Overwegende dat:

1. de begroting op dit moment sluit met een voorzien tekort van €1.015.000

2. dat nog niet alle financiële verplichtingen in het aangeboden overzicht zijn opgenomen waardoor, volgens de collegebrief van 23 maart 2020, het tekort naar verwachting tot € 1.935.000, - zal toenemen;

3. los van de boven bedoelde kosten, de kosten die in het kader van de bestrijding van de effecten van het Coronavirus gemaakt zijn of nog gemaakt zullen worden nog niet inzichtelijk zijn;

4. niet alle Corona gerelateerde kosten door het Rijk zullen worden vergoed;

5. de besparingsvoorstellen die naar aanleiding van het overleg van 19 maart jl. zijn gedaan nog niet zijn uitgewerkt en derhalve nog niet aan de raad zijn aangeboden;

6. het uitwerken van de drie scenario’s door het college te lang op zich laat wachten;

7. door de portefeuillehouder Financiën in de forumvergadering van 12 mei is aangegeven dat de uitkering uit het Gemeentefonds structureel jaarlijks met € 750.000 zal worden gekort;

8. meerjarig een groot tekort op de begroting zal ontstaan;

9. duidelijk is dat zowel het college en raad de ernst van de situatie onderkennen.

Draagt het college op:

1. alle uitgaven tijdelijk te bevriezen die niet rechtstreeks gerelateerd kunnen worden aan de kerntaken van de gemeente óf geen wettelijke of sociale verplichtingen betreffen.

2. Hiervan een overzicht opstellen en bespreken in de Auditcommissie

3. Vóór de eerstvolgende raadsvergadering in juli het besproken overzicht te agenderen.

4.  Zo snel mogelijk over te gaan tot de formering van een Brede werkgroep Financiën. (BWF)  

en deze te installeren in de raadsvergadering van juli

5. De Auditcommissie verzoeken een plan van aanpak op te stellen waarin opgenomen een concreet tijdspad en kaders waarmee de BWF aan de slag kan.

6. Dit plan van aanpak met kaders voor te leggen aan de raad in de raadsvergadering van juli.

7. De BWF met het vastgestelde plan van aanpak en kaders opdracht geven om met een uitgewerkte visie te komen op:

 a. Heroverweging van het huidige gevoerde beleid,

 b. Voorstellen aandragen voor mogelijke besparingsmogelijkheden,

 c. Onderzoeken van de functionaliteit van samenwerkingsverbanden en de toegevoegde waarde

    ervan voor de gemeente.  

d. Het inkrimpen en of stoppen van de rechtstreekse uitvoering van gemeentelijke taken die

    uitbesteed zijn aan derden te onderzoeken, waarvan de uitvoering niet in overeenstemming is met

    de door de gemeente beoogde kwaliteit. En voorstellen te doen om deze taken efficiënter en

     tegen lagere kosten uit te voeren.

  e. Het completeren van de begroting met alle nog te verwachte inkomsten en uitgaven voor 2020

f. De LTA actualiseren en her prioriteren afgestemd op de financiële mogelijkheden, ambtelijke

    capaciteit en wettelijke verplichtingen.

8. De bevindingen van de werkgroep BWF agenderen in een extra raadsvergadering tweede helft van september.

Doelstelling:

 a. Het tekort van de begroting 2020 terugbrengen naar minimaal een tekort wat volledig kan worden

    toegeschreven aan de rijks ontwikkelingen

b. Het stuk gebruiken als kadernota voor het opstellen van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief

De motie werd met 5 stemmen voor en 9 tegen (VVD, IBLM, PAK en D66) verworpen

Agendapunt 14

Aanvraag krediet voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het herstel van de oevers van de Lange- en Korte Linschoten en de boezem van de Haardijk.

1. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de kostenraming zoals opgenomen in bijlage 1 van dit Raadsvoorstel op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet, juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;

2. Over te gaan tot het stabiliseren van de oevers van Lange Linschoten, Korte Linschoten en de boezem van de Haardijk met behulp van een kunststof beschoeiing;

3. Het benodigde krediet beschikbaar te stellen en de structurele lasten op te nemen in de begroting en meerjarenperspectief.

Er volgde een amendement van SGP, LM, CDA en CU met de navolgende wijziging:

Het wijzigen van beslispunt 3 zodat deze komt te luiden:

3. Het benodigde krediet beschikbaar te stellen en de structurele lasten op te nemen in de begroting en meerjarenperspectief, waarbij een afschrijvingsperiode van 40 jaar in acht wordt genomen.

Het amendement werd met 5 stemmen voor (LM, CDA, SGP en CU) en 9 tegen verworpen

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Agendapunt 15

Begroting AVU 2021 + Zienswijze

1. Positief te besluiten over de conceptbegroting AVU 2021

2. Een zienswijze op het onderzoeken van schaalverkleining van aan te besteden percelen

3. Een zienswijze op het onderzoeken van verwerking van GFT in de provincie Utrecht

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Agendapunt 16

Locatie "Huis van Ervaring"

Voorstel In te stemmen met het niet toevoegen van de publieksfuncties van het “Huis van Ervaring” aan het project Scholencomplex in de kern Montfoort.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Agendapunt 17

Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Montfoort 2020

1. Vaststellen subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Montfoort 2020.

2. De Reserve Monumenten laten vervallen en het saldo van € 6.847 laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.

3. Jaarlijks € 2000 in de begroting op te nemen voor instandhouding gemeentelijke monumenten.

Lokaal Montfoort heeft het navolgende amendement:

Beslispunt 3 als volgt te formuleren:

3. het saldo van de “Reserve Monumenten” groot € 6.847 toe te voegen aan de bestemmingsreserve

Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Montfoort”

Het amendement werd met 2 stemmen voor (LM) en 12 tegen verworpen

Het voorstel werd met 2 stemmen tegen (LM) en 12 stemmen voor aanvaard

Hierna sloot de voorzitter de tweede avond om 22.15 uur met dank aan de raadsleden

 

    Meer berichten in deze categorie:
Jan Snel realiseert hoogwaardig Topsportcentrum voor FC Utrecht (02-08-2021)
Gat in de dijk bij Reeuwijk (27-07-2021)
Jongen (9) aangereden in Lopik, politie zoekt getuigen (22-07-2021)
Vooraankondiging: afsluiting A12 (19-07-2021)
TechnoHUB voorbeeldfunctie voor SLIM subsidie (19-07-2021)
Jongeren zelf verantwoordelijk voor JOP (19-07-2021)
Voetbalveld wordt waterberging (19-07-2021)
Drie bijzondere jongeren krijgen eerste Jongerenlintjes gemeente Montfoort (16-07-2021)
Stijging coronabesmettingen (14-07-2021)
Uitslaande brand poeliersbedrijf Bodegraven (12-07-2021)
College optimistisch over Herstelplan (08-07-2021)
Montfoort heeft weer een steenfabriek (07-07-2021)
Duitser parkeert auto na lekke band op linker rijstrook van A12 en verwisselt wiel (05-07-2021)
Ballensnoeperij geopend (01-07-2021)
Koninklijke Onderscheiding voor Berend Jan Langenberg (01-07-2021)
Start groot onderhoud N228 in Montfoort (30-06-2021)
Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit (25-06-2021)
75.000.- voor Groene Hart Bibliotheek (21-06-2021)
Ziggo stopt met analoge radio via de kabel, u kunt RSM via andere methodes ontvangen. (16-06-2021)
Stadsmuseum De Knoperij heropent met nieuwe expositie (12-06-2021)
Montfoort zet in op Recreatie en Toerisme (09-06-2021)
Auto te water na botsing op s Gravensloot (28-05-2021)
Auto knalt tegen bomen en belandt in sloot in Linschoten, chauffeur naar ziekenhuis (28-05-2021)
Enorme stijging cybercriminaliteit (28-05-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop jazz


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021