StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:11-12-2018
Bijgewerkt op:11-12-2018 21:31

Raadsvergadering 10 december 2018

Bron: Redactie Aad van der Veen
    

Voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de leden, publiek en luisteraars van Radio Stad Montfoort. Wethouder van Wiggen is vanwege een ongeval helaas vanavond afwezig. Hij wordt van harte beterschap gewenst door eenieder.

Dhr. Van Rooijen: Beste raadscollega’s, Elsevier Weekblad heeft vorige week “de burgemeester” tot Nederlander van het Jaar 2018 gekozen. De reden ligt volgens de redactie voor de hand. “Er is geen publieke ambtsdrager die (soms letterlijk) zo onder vuur ligt als de burgemeester. De afgelopen tijd zijn burgemeesters met de dood bedreigd of geconfronteerd met verbaal of fysiek geweld.”

Gelukkig zijn deze ernstige zaken niet aan de orde van de dag in Montfoort. Maar ook Petra heeft een stevig jaar achter de rug, met op enig moment formeel geen college en het proces rondom de ontvlechting met IJsselstein. Dit was voor haar beslist geen makkelijk jaar.

Ondanks dat heeft zij haar rug recht gehouden en zich steeds vol enthousiasme ingezet voor onze gemeente en gemeenschap. Om haar blijk te geven van onze waardering wordt zij middels een prachtige bos bloemen hiervoor bedankt. De burgemeester op haar beurt bedankt de raad voor deze geste. 

Afronden ontvlechting GR UW Samenwerking - Montfoort

Het college stelt de raad voor om: Met inachtneming van de toezegging door de provincie om zich in te spannen voor het beschikbaar stellen van formatieve en kwalitatieve capaciteit ten behoeve van de start van de nieuwe organisatie, akkoord te gaan met het aangaan van een bestuurlijk akkoord voor de afronding van de ontvlechting  zoals geformuleerd door de heer Eenhoorn. Na de diverse bijdragen van de fracties en een toelichting van wethouder Ten Hage, wordt het raadsvoorstel unaniem aanvaard. (zie ook voorgaande bericht)

De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) Montfoort 2018 vaststellen.

Mevrouw van Kooten neemt de voorzittershamer over i.v.m. het volgende punt, de APV die onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester valt.

De Algemene Plaatselijke Verordening Montfoort 2013 is verouderd, als gevolg van de wetswijzigingen en de rechtspraak sinds 2013. De belangrijkste vernieuwingen zijn het toevoegen van een bepaling over openlijk drugsgebruik (art.2:74a); een bepaling over anti-malafide ondernemingsklimaat (art.2:40a); de aanvulling van de bepaling over verontreiniging door honden (art.2:59 vierde t/m zesde lid), zoals toegezegd in de Kadernota 2018 en het Hoofdlijnenakkoord (2018-2022); het wijzigen van de bevoegdheid van B&W naar de bevoegdheid van de burgemeester in art.2:59; het toevoegen van de bepaling over gevaarlijke honden op eigen terrein (art.2:59a); het toevoegen van de bepaling over gebiedsontzegging (art.2:80); het toevoegen van een bepaling over parkeren in de berm (art. 5:10a); het onderbrengen van de regeling van de snuffelmarkt bij de regeling van evenementen en het moderniseren van de artikelen 6:1 tot en met 6:3. Verder zijn er een aantal bepalingen gedereguleerd, wegens het zeer geringe nut voor de gemeente.

De VVD dient een amendement in met een wijziging van de artikelen 2.24 en 2.25 m.b.t. vechtsport-evenementen. Het amendement wordt unaniem aanvaard.

Het raadsvoorstel wordt ook unaniem aanvaard.

Na het raadsvoorstel dient de VVD ook een motie in over het bomen-beleid in de gemeente. Deze wordt ingetrokken, daar het wordt opgenomen in de nieuwe verordening “bomen-beleid”

Strategische uitgangspunten Omgevingswet en programma Omgevingswet 2019-2020

Voorstel:

  • Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten voor de invoering van de Omgevingswet; een groeistrategie (en daarmee samenhangende uitgangspunten), een regionale oriëntatie, een integrale blik, het bieden van meer ontwikkel-ruimte, informatie op orde en beschikbaar en bruikbaar hebben en meer ontwikkelen op participatie (zoals nader toegelicht in de notitie “De omgevingswet; hoe gaan we ons voorbereiden wat er op ons afkomt”)
  • Instemmen met de aanpak voor de invoering van de Omgevingswet voor 2019-2020 met een programma met vijf projecten en pilot die in onderlinge samenhang worden uitgevoerd.

Het amendement PAK en CU en het separate amendement van de CU worden ingetrokken. Het raadsvoorstel wordt unaniem aanvaard.

Ook wordt er nog een motie ingediend door het PAK, VVD en CU met als strekking de invulling de formering van een raad-brede werkgroep te realiseren. De motie wordt unaniem aanvaard.

Herstel oevers Lange en Korte Linschoten

Stel een budget beschikbaar van € 95.000,- t.b.v. het onderzoeken van de stabiliteit van het talud en berm van de wegen langs de Lange en Korte Linschoten en de boezem langs de Haardijk en hiervoor een bedrag van € 69.959 te onttrekken aan de reserve Beschoeiingen; Het bedrag van € 25.041 als voorbereidingskrediet te activeren en mee te nemen in het krediet voor de uitvoering van de werkzaamheden. De afgelopen jaren zijn er structureel problemen met het verzakken van de berm en het talud van de wegen langs de Lange en Korte Linschoten en de boezem langs de Haardijk. Hierdoor verzakt ook de weg en ontstaan er gevaarlijke situaties voor de weggebruikers. Om de totale ernst en omvang van de problemen te onderzoeken en een duurzame en structurele oplossing te kunnen realiseren is onderzoek nodig naar oorzaak en de omvang van de uitspoeling van het talud en verzakken van de berm en de weg. Het onderzoek in Linschoten maakt op korte termijn duidelijk hoe gevaarlijk de situatie is en of onmiddellijk maatregelen nodig zijn.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aanvaard.

Hierna dient het CDA nog een motie in met de navolgende strekking:om in de tussentijd alle vereiste maatregelen, zowel fysiek als verkeerstechnisch te nemen om de gevaar-situatie op te lossen. De motie wordt unaniem aanvaard.

Zienswijze kadernota 2020 ODRU

In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de (ontwerp) Kadernota 2020 van de ODRU.

De voorgestelde zienswijze van het college wordt door middel van een amendement in zijn geheel aangepast. Het amendement wordt ingediend door alle fracties in de raad en dus ook aanvaard. Ook het college ondersteunt het gewijzigde amendement. Het gewijzigde raadsvoorstel wordt ook unaniem aanvaard.

Belastingverordeningen 2019 Montfoort

Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2019

Toelichting: Het uitgangspunt te hanteren dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing kostendekkend dienen te zijn.In drie jaar toe te groeien naar een kostendekkend tarief voor de afvalstoffenheffing; De tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2019 te verhogen met 12%, tot € 152 voor eenpersoons- en € 248 voor meerpersoonshuishouden. Kennis te nemen van het voordelig saldo van € 117.000 dat daardoor ontstaat; Besluiten de extra bezetting van de werf in 2019 te continueren;

Verordening Rioolheffing 2019;

Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019;

Verordening op de heffing en invordering van Lijk-bezorgingsrechten 2019;

Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019;

Verordening Marktgelden 2019;

Riool-aansluitverordening 2019;

Legesverordening 2019 en de bijbehorende tarieventabel 2019.

Het raadsvoorstel wordt met 9 stemmen voor (IBLM, PAK, SGP en VVD) en 6 stemmen tegen (D66, CU, LM en CDA) aanvaard.

De motie van D66 om als raad voor 1 maart 2019 in gesprek te gaan over het afvalbeleid wordt ingetrokken na de toezegging van de wethouder om zo spoedig mogelijk over dit thema in gesprek te gaan.

Vaststellen wijziging Reglement van orde Agendacommissie 2012

Stel de wijziging Reglement van orde Agendacommissie 2012 vast;

Benoem mevrouw N.M. van Kooten tot lid van de agendacommissie; Benoem de heren C. Schrijver en B.C. Timmerarends tot plv. lid van de agendacommissie.

Het raadsvoorstel wordt met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LM) aanvaard.

Hierna worden de hamertukken en de overige punten behandeld. De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur en wenst iedereen hele fijne feestdagen en een tot ziens in 2019 op o.a. de nieuwjaarsreceptie.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel
ONVI

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020