StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:27-06-2017
Bijgewerkt op:27-06-2017 17:30

Raadsvergadering 26 juni te Montfoort

Bron: redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 26 juni

Een licht verkouden voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de leden. Zij meldt dat Mevr. Driesse (VVD) afwezig is en Dhr. v.d. Heuvel (CU) en Dhr. Jonkers (LM) later komen. Dhr. v.d. Heuvel is niet meer gekomen.

Ook meldt zij dat het hamerstuk over de zienswijze m.b.t. de ODRU alsnog kan worden besproken, daar er recent een gewijzigde zienswijze door het college is gemaakt n.a.v. de bespreking in het forum.

Het eerste bespreekpunt is “Project toegankelijkheid Binnenstad: pilot Lieve Vrouwegracht en vervolg”. Als eerste krijgt het woord Dhr. Bezuijen (D66) die vervolgens 2 amendementen indient. 1 namens de gehele coalitie over de financiële afwikkeling, die unaniem wordt aanvaard. Het 2de amendement loopt reeds vooruit op de te nemen stappen in de toekomst en vraagt het college om nu al straten (gedeeltelijk) af te sluiten voor bepaalde verkeersgebruikers. (M.n. auto’s en vrachtauto’s) Ondanks dat LM, SGP en IBLM tegen zijn wordt ook dit amendement aanvaard.

Dhr. Vink (VVD) is blij dat er nu stappen worden gemaakt. Zijn fractie heeft in de kadernota’s 2016 en 2017 al aandacht gevraagd voor deze problematiek, maar vindt het jammer dat de coalitie deze toentertijd niet heeft overgenomen.

Dhr. Timmerarends (SGP) verzoekt de wethouder om rekening te houden met de eventuele aanleg van glasvezelkabels, zodat niet opnieuw de straat open moet als dit een feit is. Dit wordt door de wethouder bevestigd.

Dhr. Severs (CDA) heeft een amendement over 2 bomen, die volgens hem niet passen in de plannen. Na een toezegging van de wethouder dat dit wordt meegenomen in de evaluatie, trekt hij het amendement in.

Dhr. Bovens (PAK) is content met de plannen, maar vindt het jammer dat er geen totaalvisie is gemaakt, waarin dan tevens een verkeerscirculatieplan kon worden meegenomen. Ook vindt hij het teleurstellend dat er een aantal bomen gaan verdwijnen of in de tuinen van aanwonenden worden gezet.

Dhr. Verkaik (IBLM) dient een amendement in om de Lieve Vrouwengracht in te richten als woonerf. Waarbij er dan geen aparte trottoirs meer nodig zijn en de bomen kunnen blijven staan. Deze plannen lopen niet parallel met de uitgangspunten en wordt dan ook met alleen de stemmen van IBLM voor verworpen. Wel was er nog enige discussie over de te rijden snelheid, waarop de wethouder toezegde hier bijzondere aandacht aan te schenken.

Dhr. Jonkers (LM) is niet enthousiast over het voorstel, maar wil het wel steunen in het belang van de diverse doelgroepen. Hij stelt dat als je alles goed wil regelen er eerst een verkeerscirculatieplan had moeten liggen en vond ook de financiële onderbouwing bijzonder slecht.

In 2de termijn stelt Dhr. Bezuijen dat Dhr. Jonkers in principe gelijk heeft dat het beter was geweest dat er eerst een verkeerscirculatieplan was geweest. Dit om onnodige kosten van bijvoorbeeld herinrichting na realisering te voorkomen. Dhr. Verkaik (IBLM) bepleit nogmaals om te komen tot een woonerf met 15 km als snelheid, maar het zal weinig zijn hebben vanwege de opstelling van de coalitie.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aanvaard.

Het 2de raadsvoorstel ging over de “SWOM incidentele kosten begroting 2017”. Iedereen was het erover eens dat de ingeslagen koers van de SWOM een compliment verdiend en dat hierdoor verdere professionalisering mogelijk is. Het raadsvoorstel wordt unaniem met 13 stemmen voor aanvaardt.

Het raadsvoorstel over het meerjarenonderhoudsplan 2017 – 2036 vond enige weerstand. Dhr. Snoek wilde meer duurzaamheidsmaatregelen en Dhr. Burgers (IBLM) had enkele financieel technische vragen. Ondanks dat deze eigenlijk in het forum thuishoren, werden ze toch door wethouder Vlaar beantwoord. Het raadsvoorstel werd met 12 voor en 1 tegen (Dhr. Jonkers LM) aanvaard.

Over het hamerstuk van de ODRU was alleen een reactie van Dhr. Verkaik (IBLM) om het aan te houden, maar na de toezegging dat het nog een keer terugkomt in een forumvergadering was iedereen akkoord.

Na de diverse andere formaliteiten (vaststellen notulen, ingekomen stukken en raadsvragen) kon de voorzitter om 21.30 uur de vergadering sluiten en wenste allen wel thuis.

 

 

 

    


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
The Unlimited Music World
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018