StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:06-04-2010
Bijgewerkt op:08-04-2010 16:27

College Montfoort voorgesteld

Bron: Nettie Kuijer, redactie RSM
    

Dinsdagmiddag 6 april werd in restaurant Het oude Stadhuis het nieuwe college van de gemeente Montfoort voorgesteld.

Burgemeester Bert Jansen heeft in zijn portefeuille: bestuurlijke zaken, intergemeentelijke samenwerking, burgerzaken, veiligheid, in- en externe contacten, communicatie en voorlichting, cultuurhistorie, recreatie en toerisme, natuur en landschapsbeheer.  

Rob Jonkers (Inwonersbelangen) staatvoor ruimtelijke ordening en milieu, bouw- woning- en welstandstoezicht, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, bedrijfsvoering.

Jan Vlaar (CDA): sociale zaken, onderwijs, volksgezondheid, welzijn, cultuur en sport, accommodatiebeleid, WMO

Harry van Beers (VVD) beheert financiën en control, openbare ruimte, afvalverwerking, economische zaken en grondbeleid.

Rob Jonkers zei dat de komende raadsperiode lastig zal zijn, met al die bezuinigingen in het vooruitzicht. “De kaasschaafmethode zet niet veel zoden aan de dijk. Toch zal er niet in de subsidie van de verenigingen worden gesneden, dat brengt weinig op en krijgt geen begrip.”

Concept raamwerk raadsprogramma  2010-2014

Missie raadsperiode 2010-2014

De inwoners van Montfoort en Linschoten hebben er op 3 maart 2010 voor gekozen met het bestuur van de gemeente de komende vier jaar een nieuwe weg in te slaan. Om die wens van de inwoners in te kunnen vullen zetten we in dit Raamwerk Raadsprogramma in op concrete doelen die gebaseerd zijn op een breed maatschappelijk draagvlak, die realistisch zijn en financieel haalbaar.

We zetten een solide, daadkrachtige en servicegerichte koers uit voor de komende raadsperiode. Ons motto daarbij is dat we samen sterk zijn, zeker nu in een tijd die erom vraagt dat we er met elkaar de schouders onder zetten.

Het Raamwerk Raadsprogramma bevat veel concrete doelen, maar dit zijn 10 van onze beloften voor Montfoort en Linschoten voor de periode 2010 – 2014:

1. We maken kort parkeren mogelijk in de binnenstad van Montfoort

2. We trekken de Wederiksingel door

3. We voeren een andere en schonere manier in van huisvuilinzameling

4. We knappen het Doelenplein op

5. We vernieuwen de Heeswijkschool

6. We vernieuwen Sportpark Rapijnen

7. We maken meer gebruik van cameratoezicht

8. Er komt passende woningbouw aan de Hoge Werf met behoud van het unieke karakter

9. We realiseren een kleinere gemeentelijke organisatie die efficiënt en kostenbewust werkt

10. We passen bestemmingsplannen ten aanzien van winkel-, kantoren-, horeca- en andere bedrijfsconcentraties flexibel toe

Relatie inwoner en bestuur Inwoner en raad
Het nieuwe gemeentebestuur van Montfoort zet zich de komende raadsperiode in om de afstand tussen inwoner en bestuur te verkleinen. Zo stellen we bij grote projecten de inwoners in de gelegenheid in een vroeg stadium al hun mening te geven. Daarnaast bieden we bij deze projecten de inwoners de gelegenheid om met de raad in gesprek te gaan en hun visie te geven op de voorstellen. We nemen deze gespreksronden in de projectplanningen op. De uitkomsten van de uitwisseling tussen inwoners en raad nemen we mee in de definitieve projectvoorstellen voor commissie en raad. We geven de gemeenteraad een actievere rol bij informatieavonden voor inwoners.

Als daar aanleiding voor is organiseert de raad voorafgaand aan besluitvorming over projecten een werkbezoek aan vergelijkbare projectlocaties in een andere gemeente. Op die manier kan de raad zich beter informeren over projecten en de verschillende belangen die daarbij in het geding zijn. Daarmee hebben deze werkbezoeken een toegevoegde waarde voor de besluitvorming. De gemeenteraad gaat eens in het jaar op wijkbezoek, het ene jaar in Montfoort, het volgende in Linschoten. Als daar aanleiding toe is, organiseren we extra wijkbezoeken.

Inwoner en college
Het college van burgemeester en wethouders moet makkelijk aanspreekbaar zijn voor de inwoners. We verkleinen de drempel om met collegeleden in gesprek te gaan door de mogelijkheid van het maken van een afspraak met hen actief te communiceren. Als inwoners een collegelid willen spreken, dan is het per definitie mogelijk om uiterlijk binnen twee weken met elkaar om de tafel te zitten.

Bestuurlijke samenwerking
We intensiveren de komende vier jaar bij voorkeur de bestuurlijke samenwerking met de gemeenten in de Lopikerwaard; Oudewater, Lopik, IJsselstein en Woerden. De gesprekken die we hierover met deze gemeenten voeren, worden na één jaar geëvalueerd. Als de uitkomst hiervan is dat er resultaten zijn geboekt, wordt met deze gemeenten ingezet op concretisering van de samenwerking. Wanneer de gesprekken geen resultaten hebben opgeleverd, dan zetten we in op bestuurlijke samenwerking met andere partijen.

De bestuurlijke samenwerking heeft tot doel samen taken uit te voeren of uit te besteden en gezamenlijke visies te ontwikkelen voor beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, infrastructuur, etc. De samenwerking moet substantieel bijdragen aan de beoogde bezuinigingen binnen de begroting en aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners.

Ook maken we de komende raadsperiode minder geld vrij voor de bestaande samenwerkingsverbanden. Daar moet een bezuiniging worden gerealiseerd van 15 procent die een besparing moet opleveren van € 220.000.

Veiligheid
Veiligheid is een basisrecht voor iedereen in Montfoort. Dat geldt voor inwoners, mensen die in de gemeente werken, bedrijven en voor mensen die graag in Montfoort op bezoek komen. Een veilige leefomgeving is een hoge prioriteit voor dit college die wij voortvarend zullen aanpakken. Het Integrale Veiligheidsplan zal in samenwerking met inwoners en andere veiligheidspartners in 2010 worden geactualiseerd en blijft de kern van het veiligheidsbeleid van gemeente Montfoort. De gemeente houdt de volledige regierol over de gewenste veiligheid binnen onze beide kernen. De politiesurveillant door ons zelf betaald blijven we concreet aansturen binnen de door de raad vastgestelde kaders. Ook de Nota Integrale handhaving wordt geactualiseerd, en wel voor 2012. De politiesurveillant door ons zelf betaald blijven we concreet aansturen. De wijkagent moet zichtbaar aanwezig zijn en intensief contact onderhouden met de bewoners van de wijken waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Daarnaast betrekken we de jongerenwerker meer bij onze activiteiten die tot doel hebben het vandalisme door de jeugd tegen te gaan. We verbeteren de veiligheid in de wijken door burgerparticipatie. Dat geven we in 2010 handen en voeten door de instelling van wijkplatforms, het aanstellen van wijkcontactpersonen en gebruik van moderne hulpmiddelen als burgernet.

Preventie
We voeren een actief beleid op het gebied van bestrijding van drugsgebruik, criminaliteit en overlast door jongeren. Daarbij werken we nauw samen met verenigingen en scholen. We zetten in op het terugdringen van vernielingen in de openbare ruimte, o.a. door het voeren van ‘lik op stuk beleid’. Daarbij worden overlastgevende jongeren en hun ouders aangesproken op hun gedrag en indien mogelijk verhalen we de schade op hen. We zetten cameratoezicht openlijk en breder in met als doel de criminaliteit terug te dringen en de kosten van vandalisme aanzienlijk naar beneden te brengen.

Handhaving
Onze handhavingactiviteiten zijn gebaseerd op actuele bestemmingsplannen, door de gemeente vastgestelde verordeningen en wet- en regelgeving van de landelijke overheid. Gemaakte afspraken met private partijen in het kader van handhaving worden vooraf juridisch getoetst en schriftelijk vastgelegd. Doel hiervan is kostbare en tijdrovende gerechtelijke procedures in het vervolg te voorkomen.

Brandweer
De inzet van vrijwilligers bij de brandweer is van grote waarde en blijft onmisbaar voor de gewenste kwaliteit van de brandbestrijding en -preventie in de gemeente. In samenwerking met andere gemeenten willen we meer grip krijgen op het beleid, bedrijfsvoering en kostenontwikkeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Bij de kostenontwikkeling van de VRU hanteren we de formule ‘Samen trap op, samen trap af’. Het beleid van de VRU moet voor de raad meetbaar blijven. Daarnaast willen we dat de samenwerking in de VRU ook leidt tot kostenbesparing van 10% in deze raadsperiode. Omdat de Jeugdbrandweer de kweekvijver is voor nieuwe brandweervrijwilligers, ontzien we hen bij de komende bezuinigingen.

Zorg, welzijn en onderwijs
Jeugd
Jeugdhulpverlening is een belangrijk onderdeel van ons jongerenbeleid. De nadruk bij het werk onder jongeren ligt op preventie en vroegtijdig onderkennen van problemen. Huisartsen en leerkrachten hebben hierbij een belangrijke signaalfunctie. Voor jongeren in alle leeftijdsgroepen moeten voldoende speel- of ontmoetingsplekken zijn in onze gemeente. In 2010 inventariseren we wat er nu al aan speel- en ontmoetingsplekken is. Deze inventarisatie zal bijdragen aan het Speelplaatsenbeleidsplan dat we in 2011 actualiseren.

Daarnaast stellen we in 2012 een jeugdforum in dat zich specifiek gaat bezighouden met onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn. We gaan actief met jongeren in gesprek en geven daarmee uitvoering aan de realisatie van een Jeugdagenda. We stellen een budget beschikbaar dat jongeren kunnen inzetten voor zaken die zij belangrijk vinden. Daarbij betrekken we ook de nota ‘Jongeren tellen mee’. In samenwerking met de IJsclub onderzoeken we in 2011 de mogelijkheid van de haalbaarheid van een landijsbaan met multifunctionele mogelijkheden in het stadspark van Montfoort. Uitgangspunt daarbij is de landijsbaan budgetneutraal te realiseren, bijvoorbeeld door mogelijke sponsoring van bedrijven of overheidssubsidies te benutten.

Ouderen
Door de toenemende vergrijzing worden ouderen een steeds belangrijkere doelgroep in de gemeente. We vinden het belangrijk gebruik te maken van de kennis en ervaring van ouderen, en niet alleen als het gaat om lokaal ouderenbeleid. We onderzoeken de mogelijkheden om in 2013/2014 te komen tot een voorziening voor kleinschalige dagzorg op maat in Linschoten. Daarnaast faciliteren we het particuliere initiatief om te komen tot een zorghotel in de kern Montfoort. We maken voor 2012 afspraken met woningcorporatie SWW over de ontwikkeling in de Van Damstraat van de Golff tot woon/zorgbestemming. Als stadsbestuur gaan we daarbij uit van een passend gebouw binnen de omgeving. Het aantal woonlagen van het woonzorgcomplex blijft beperkt tot twee. Dit project zal onderdeel uitmaken van in 2010 nieuw te maken prestatieafspraken met SWW. We behouden de functie van levenscoach binnen gemeente Montfoort. Uitgangspunt hierbij is dat de invulling van deze functie voldoet aan de normen en condities van de zorgverzekeraars. We onderzoeken in 2010 de mogelijkheden om de loketfunctie voor Sociale Zaken in de kern Montfoort terug te brengen. Op basis van een uitgevoerde kosten-batenanalyse bekijken we of een loket Sociale Zaken ook kan worden ondergebracht in de Brede School te Linschoten.

Sport en Verenigingsleven
De gemeente kent een rijk verenigingsleven, zowel in Montfoort als Linschoten. Ook voor mensen met een beperking moeten er mogelijkheden zijn/blijven om te sporten. Voor 2014 realiseren we samen met de sportverenigingen de vernieuwing van sportpark Rapijnen. Het plan van de verenigingen geldt daarbij als uitgangspunt. We stimuleren in 2010 de totstandkoming van een ondernemingsplan voor het zwembad, de bibliotheek en sportaccommodaties. Doel hiervan is deze voorzieningen voor de gemeente te behouden. Daarnaast biedt het maken van een ondernemingsplan deze organisaties een betere basis om in te spelen op wijzigingen in gebruikerswensen en beperkt het hun afhankelijkheid van de gemeente. Samen met het verenigingsleven binnen de gemeente zetten we in op mogelijkheden voor sporten door (jonge) mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In de eerste helft van deze raadsperiode benaderen we de verenigingen hiervoor actief.

    Meer berichten in deze categorie:
Gemeente krijgt meer kleur door beplanting boomspiegels (14-10-2021)
Raadsvergadering 25 oktober 2021 (14-10-2021)
Gezamenlijke handhavingsactie illegale bewoning in Montfoort (08-10-2021)
Gewijzigde openingstijden (08-10-2021)
NVWA heeft larven van Koreaanse bosmug in Montfoort gevonden en bestreden (08-10-2021)
Agenda commissie Ruimte 11 oktober 2021 (05-10-2021)
Agenda commissie Ruimte 12 oktober 2021 (05-10-2021)
Agenda commissie Financien 13 oktober 2021 (05-10-2021)
Gemeente Montfoort kiest ervoor om in te zetten op behoud van voorzieningen en goede dienstverlening, waardoor provincie Utrecht verscherpt preventief toezicht continueert (26-09-2021)
Raadsvergadering weer live bijwonen (26-09-2021)
27 september t/m 7 oktober: Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 (23-09-2021)
Informatieavond baggerwerkzaamheden Hollandse IJssel (23-09-2021)
Gemeenteraad beveelt burgemeester Van Hartskamp - de Jong aan voor herbenoeming (16-09-2021)
Tijdelijke afsluiting Montfoortse IJsselbrug (15-09-2021)
World Cleanup Day, help jij ook mee? (15-09-2021)
Gedeputeerde brengt werkbezoek aan fietsstraat (12-09-2021)
Waarschuwing voor buurtapp Nextdoor (12-09-2021)
Verkeershinder door werkzaamheden A12 (12-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 13 september 2021 (07-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 14 september 2021 (07-09-2021)
Extra commissie Ruimte vergadering 20 september 2021 (07-09-2021)
Koninklijke Onderscheiding voor Yvonne Postma-Peperkamp (06-09-2021)
Inloggen met DigiD op website tijdelijk niet mogelijk (05-09-2021)
Start realisatie nieuwe urnenmuur begraafplaats De Stuivenberg (05-09-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Op de hollandse toer


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021