StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Clubsupport

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:07-09-2021
Bijgewerkt op:07-09-2021 16:11

Commissie Ruimte vergadering 14 september 2021

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte te houden op dinsdag 14 september 

2021, aanvang 20.00 uur, in het Huis van Montfoort

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer C. Schrijver

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Bouwverordening Montfoort 2021 (nr. 1029749) *)

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Hierdoor is het noodzakelijk om keuzes te maken over de wijze van advisering over omgevingskwaliteit. De gemeente Montfoort beschikt al over een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die wordt ingevuld door MooiSticht.  De Omgevingswet vereist dat de werking van deze commissie bij gemeentelijke verordening juridisch verankerd moet worden. Gelijktijdig dient de Bouwverordening 2012 geactualiseerd te worden om aan te sluiten bij het actuele model van de VNG en het functioneren van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

21.30 uur

 

6.

 Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan “Waardsedijk3, 3A en 3B” (nr. 1014818) *)

Het bestemmingsplan “Waardsedijk3, 3A en 3B” voorziet in een planologische regeling voor twee ontwikkelingen:

  • De bestaande bedrijfswoning op Waardsedijk 3 wordt een zelfstandige burgerwoning.
  • Het voormalige bedrijfsperceel Waardsedijk 3A/3B krijgt een bestemming voor twee nieuwe vrijstaande woningen.

Hiervoor is een bestemmingsplan voorbereid. De raad wordt voorgesteld om dit bestemmingsplan “Waardsedijk3, 3A en 3B” vast te stellen. 

21.50 uur

7.

Raadsvoorstel Laadvisie en locatieplan laadpalen 2021 (nr. 1017897) *)

De gemeenten hebben vanuit afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) de verplichting om een laadvisie en een plaatsingsbeleid op te stellen om in de toekomstige vraag naar laadinfrastructuur te voorzien. De realisatie van een landelijke laadinfrastructuur wordt, vanuit de Provincie Utrecht, in regioverband opgepakt. Voor de regio Noordwest Nederland, waar de gemeente Montfoort onderdeel van is, is een regionale laadvisie geschreven. Voorgesteld wordt deze visie vast te stellen. De locatieplannen met voorkeurslocaties geven een uitwerking van de visie naar een dekkend netwerk van laadvoorzieningen in onze gemeente.

22.20 uur

 

8.

Raadsvoorstel MPG en actualisatie grondexploitatie Voorvliet 2020 (nr. 1016807) **)

Op grond van de nota grondbeleid stelt de raad jaarlijks een actualisatie van de grondexploitaties vast. Gemeente Montfoort heeft slechts één actieve grondexploitatie, Voorvliet.  In dit voorstel wordt ingegaan op de actualisatie van die grondexploitatie per 1 januari 2021. Wij stellen voor deze geactualiseerde grondexploitatie vast te stellen. Daarnaast wordt de geheimhouding over deze exploitatie overeenkomstig artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet te bekrachtigen.

22.35 uur

 

9.

Raadsvoorstel Erfgoednota Montfoort 2021 (nr. 853359) **)

De beleidsnota Monumentenzorg 2010-2015 is verouderd omdat er sprake is van gewijzigde en op handen zijnde nieuwe-wetgeving. De Monumentenwet 1988 is gedeeltelijk opgegaan in de Erfgoedwet en in 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. In september 2020 heeft u de Cultuurhistorische waardenkaart(CHWkaart) vastgesteld. De CHWkaart is een inventarisatie van al het erfgoed dat de gemeente Montfoort rijk is. Met het vaststellen van de Erfgoednota Montfoort 2021 wordt de bescherming van ons erfgoed daadwerkelijk geborgd.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Clubsupport

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Puur Hollands


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022