StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:27-10-2021
Bijgewerkt op:27-10-2021 21:16

Raadsvergadering 25 en 26 oktober 2021

Bron: redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 25 en 26 oktober 2021

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, de agenda was vastgesteld en de overige zaken waren afgehandeld, kom men beginnen met het eerste agenda punt te weten:

Voorstel: Het toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit vast te stellen.

Kernboodschap De gemeente Montfoort heeft in de “Omgevingsagenda Lopikerwaard” en “Kaders lokale opwek duurzame elektriciteit" doelstelling vastgelegd wat betreft energie en klimaat. De algemene landelijke doelstelling zoals vastgelegd in de klimaatwet is het uitgangspunt voor de gemeente Montfoort, waarbij we in 2030 in ieder geval 50% van de benodigde elektriciteit in 2040 duurzaam moeten opwekken. Om hier invulling aan te geven stelt de gemeente Montfoort in het “toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit” (hierna het Afwegingskader) waar en onder welke voorwaarden er ruimte kan worden geboden voor zonnevelden en/of windturbines. Benadrukt wordt dat met het afwegingskader nog niet wordt vastgelegd dat grootschalige voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie er ook daadwerkelijk komen. Het afwegingkader biedt “slechts” de ruimtelijke mogelijkheden waar het zou kunnen en waar niet. In de uiteindelijke procedures voor ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening moet worden vastgesteld of plaatsing ook daadwerkelijk mogelijk is. Een definitieve toets aan overige wet- en regelgeving - bijvoorbeeld geluid en gezondheidsaspecten - is onderdeel van die procedures. In het afwegingskader is dit slecht op hoofdlijnen in beeld gebracht.

Er volgend diverse amendementen.

De eerste was van de VVD, IBLM, CDA en LM met de navolgende inhoud

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het besluit vervangen wordt door de volgende tekst:

 1. Geen windmolen (turbines) hoger dan 20 meter te plaatsen op het grondgebied van de gemeente Montfoort. Onder de voorwaarde zoals in het vigerende bestemmingsplan buitengebied Montfoort is toegestaan.
 2. Het toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame energie vast te stellen, waarbij de mogelijke locaties voor windturbines niet worden opgenomen.

Toelichting:

Windmolens binnen het Groene hart zijn onwenselijk. Dit blijkt ook uit het aantal handtekeningen en oproepen van betrokkenen en actiegroepen die tegen windmolens zijn. Dit aantal komt ruimschoots boven het aantal mensen dat in het participatietraject is betrokken.

Met dit amendement wordt op voorhand voorkomen dat er onnodig plannen gemaakt worden om windturbines te plaatsen. Dit scheelt onnodige kosten bij zowel de initiatiefnemers als de gemeente.

Dit amendement werd met 9 stemmen voor (VVD, LM, CDA en IBLM) en 6 stemmen tegen aanvaard-

Het tweede amendement was van het PAK

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het beslispunt komt te luiden:

In te stemmen met de zienswijze op het toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit met daarbij de volgende aanpassingen:

In hoofdstuk 3.3 Maatschappelijke kaders,

De maatschappelijke kaders geven een kader aan waaraan potentiële leveranciers moeten voldoen. Voor de invulling van deze kaders is in dit raadsvoorstel een richting aangegeven per onderwerp. Aan de beschrijving van deze richting kan door leverancier geen enkel recht ontleend worden voor wat betreft de leveringsomvang. De eindbeslissing over het toekennen van de opdracht blijft voorbehouden aan de raad.

Dit amendement werd door het PAK weer ingetrokken

Het laatste amendement was van de VVD met als inhoud:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het volgende beslispunt wordt toegevoegd:

 • Wanneer de zoekgebieden onvoldoende capaciteit kunnen leveren, komt het college met een voorstel naar de raad voor nieuwe zoekgebieden.
 •  

Dit amendement werd met 5 stemmen voor (VVD en CDA) en 10 stemmen tegen verworpen

Het geamendeerde voorstel werd 9 stemmen voor (VVD, CDA, SGP, CU en LM) en 6 stemmen tegen aanvaard

Het volgende punt was:

Voorstel:

 1. In te stemmen met de aangepaste woningbouwopgave en deze te hanteren als basis voor de nieuwbouwprojecten.

2. Uit te gaan van een woningbouwopgave tot 2040 van ca 1.000 extra woningen.

Kernboodschap In januari 2020 is de woningbouwprogrammering 2019-2030 vastgesteld. Enkele kwalitatieve en kwantitatieve onderdelen van deze woningbouwprogrammering behoeven nu aanpassing. Het betreft de onderdelen dichtheid, bandbreedte voor koopwoningen in het middensegment, levensloopbestendigheid, en doorstromingswens. Tevens wordt een doorzicht gegeven naar de woningbouwopgave tot 2040.

Er volgde een amendement van de CU, met als inhoud:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 1 komt te luiden:

 1. In te stemmen met de aangepaste woningbouwopgave en deze te hanteren als basis voor de nieuwbouwprojecten met de volgende gewijzigde kaders:
  1. Midden huur tot € 1.000,=/Goedkope koopwoningen VON-prijs: max 75% van de NHG-grens en gedifferentieerd.
  2. 30% in plaats van 25% voor de categorie midden huur.

Toelichting:

het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met de aangepaste woningbouwopgave en deze te hanteren als basis voor de nieuwbouwprojecten. Hierbij wordt uitgegaan van een woningbouwopgave tot 2040 van ca 1.000 extra woningen. De woningbouwprogrammering 2019-2030 moet worden aangepast op de onderdelen dichtheid, bandbreedte voor koopwoningen in het middensegment, levensloopbestendigheid en doorstromingswensen.

In het raadvoorstel wordt onder het onderdeel “Bandbreedte woningen in het middensegment” voorgesteld om voor de projectmatige nieuwbouw-koopwoningen in het middensegment de bovengrens van de NHG met een hoogte van max € 325.000,= te hanteren. Er is grote behoefte aan betaalbare koopwoningen in Montfoort en Linschoten en de NHG-grens is voor veel starters op de woningmarkt niet wenselijk. De doorstroming en de leefbaarheid is in het geding als er geen passend aanbod is van betaalbare koopwoningen voor starters.

Het amendement werd met 6 stemmen voor (CDA, SGP, CU en LM) en 9 stemmen tegen verworpen

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna schorste de voorzitter de vergadering daar het inmiddels 23.15 uur was en conform het reglement van orde er vergaderd wordt tot 23.00 uur

De voorzitter heropende de vergadering op 26 oktober om 20.00 uur en kon daarna meteen weer overgaan tot sluiting. Door bepaalde omstandigheden waren er geen raadsleden aanwezig en wordt het onderstaande voorstel indien mogelijk tijdens de begrotingsraad van 8 november behandeld.

Het derde voorstel was als volgt

Voorstel:

1. Uitbreidingslocaties De Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken

2. Het participatietraject voor de Bleek en Doeldijk op te starten

3. Uitbreidingslocatie IJsselvreugd als toekomstige woningbouwlocatie vast te leggen.

4. Uitbreidingslocatie Heeswijk-Tiendweg niet verder te onderzoeken voor de woningbouwopgave tot 2030

Kernboodschap Er zijn 4 potentiële uitbreidingslocaties voor woningbouw benoemd in Montfoort. Voorstel is om uitbreidingslocaties de Bleek en Doeldijk nu te gaan uitwerken en het participatietraject in gang te zetten. Bijlage(n)

Lokaal Montfoort het navolgende amendement:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit als volgt wordt aangepast:

 • Beslispunt 2 wordt: het participatietraject voor de Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd op te starten.
 • Beslispunt 3 wordt geschrapt.
 • Beslispunt 4 wordt omgenummerd naar 3.

Toelichting:

Nu de gemeente heeft besloten om 1000 woningen te realiseren vóór 2040 en deze niet allemaal op De Bleek en de Doeldijk kunnen worden gerealiseerd is het zaak ook zo snel mogelijk IJsselvreugd te ontwikkelen en daarmee niet tot 2030 te wachten.

Om afbreukrisico’s te voorkomen, dient men voor deze 3 locaties daarom nu al de bestemmingsplanprocedure op te starten en voor alle ontwikkellocaties zo snel mogelijk te beginnen met het participatietraject.

Met het starten van de ontwikkellocatie IJsselvreugd na 2030 neemt de gemeente een groot risico. Er is nu sprake van principeovereenstemming met de meeste grondeigenaren en de ontwikkelaar. Er ligt al een plan voor de ontwikkeling van 400 woningen en de plannen zijn bekend bij provincie en waterschap.

De provincie heeft bovendien haar voorkeur uitgesproken voor de ontwikkeling van de twee noordelijk gelegen ontwikkellocaties Doeldijk en IJsselvreugd en zet de Bleek pas op de derde plaats. Daarnaast is het van belang om zo snel mogelijk in de gewenste woningbehoefte en het nijpend woningtekort te voorzien en een zo breed mogelijk woningbouwprogramma te realiseren vóór alle doelgroepen.

Het amendement werd met

Het voorstel werd met

Tot slot het laatste raadsvoorstel:

Voorstel

1. in te stemmen met de toepassing van de GVR binnen de gemeente Montfoort

2. het Model-bekostigingsbesluit en de Modelverordening te bekrachtigen.

Kernboodschap De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) is door De Woonpas en Erasmus (universiteit) Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden ontwikkeld en wordt gefaciliteerd door De Woonpas in samenwerking met gemeenten. Een duurzame wijkgerichte aardgasvrije transitie is alleen mogelijk wanneer alle in de wijk gelegen woningen vergaand verduurzaamd zijn. Een belangrijk aspect is dan ook om als gemeente de noodzakelijke voorzieningen aan elke individuele woning te kunnen laten treffen, die rand voorwaardelijk zijn om de realisatie van de uitvoeringsplannen wijkgerichte aanpak te laten slagen. De baatbelasting wordt hierbij door de gemeente als bekostigingsinstrument ingezet ten behoeve van de realisatie van de uitvoeringsplannen van het wijkgerichte warmtetransitie-plan en de onderliggende ambitie om woningen, indien nodig gefaseerd, naar C02 neutraal te brengen en gereed te maken om van het gas af te gaan.

Dit voorstel werd bij het vaststellen van de agenda doorgeschoven naar de volgende vergadercyclus in december.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022