StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-07-2020
Bijgewerkt op:07-07-2020 11:35

Raadsvergadering 6 juli 2020

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, waarin voor het eerst weer fysiek, maar wel onder bijzondere omstandigheden werd vergaderd, kon men een aanvang maken met de agendapunten.

Na dat de agenda werd vastgesteld en het later toegevoegde bespreekpunt Corona wel wordt behandeld, konden de formele regulier terugkerende punten worden afgehandeld. Daarna volgend een 3tal hamerstukken, waaronder een stuk over het reglement van orde van de Raad, welke inhoud dat men na het zomerreces een andere werkwijze gaat hanteren.

Hierna was het eerste bespreekstuk aan de orde:

Opvolging motie ‘Onderzoek mogelijkheden uitplaatsen sportvelden in Montfoort’.

Voorstel: Niet over te gaan tot het uitplaatsen van de sportvoorzieningen Montfoort

Op 27 januari 2020 heeft de gemeenteraad de motie ‘Onderzoek mogelijkheden uitplaatsen sportvelden in Montfoort’ aangenomen. De mogelijkheden zijn nu verkend. De belangrijkste conclusies zijn dat de kosten voor uitplaatsing van de sportvoorzieningen de geprognosticeerde opbrengsten van de vrijvallende locatie ver overstijgen en dat uitplaatsing tijdrovend is. Op basis van de conclusies wordt geadviseerd om de uitplaatsing nu niet in gang te zetten.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna volgde het tweede bespreekstuk:

Jaarstukken 2019 gemeente Montfoort

Voorstel:

1 De jaarrekening 2019 vast te stellen met als resultaat € -1.212.456 vóór bestemming en verdeling.

2. Een bedrag van € 473.506 op de volgende wijze te onttrekken of toe te voegen aan de bestemde reserves en, indien aangegeven, de reserve op te heffen:

A.  Onttrekken aan reserve Sociaal Domein: € 379.357;

B.  Vrijval van reserve Personele knelpunten: € 57.387 en opheffing van reserve;

C.  Vrijval van saldo bestemde reserve Informatieplan: € 18.931 en opheffing van reserve;

D.  Vrijval van saldo bestemde reserve Beschoeiingen: € 17.831 en opheffing van reserve.

E.  Opheffen voorziening Achterstallig groot onderhoud wegen (volledig vrijgevallen in 2018)

3.

Een 18-tal budgetoverhevelingen vast te stellen met een totale omvang van € 466.212, als volgt gespecificeerd:

a.  Aankoop raadsinformatiesysteem, € 10.000;

b.  Klimaatmiddelen - Transitievisie warmte (participatietraject), € 47.000;

c.  Klimaatmiddelen - energieloketten, € 15.000;

d.  Startnotitie Binnenstad, € 4.838;

e.  Verkeersonderzoeken, € 15.850;

f.  Sloepensteiger, € 9.502;

g. Onderzoek beheer sportaccommodaties, € 42.000;

h.  Bibliotheek - Asscher-middelen, € 100.000;

i.   Bibliotheek - restant onttrekking aan algemene reserve, € 35.856;

j.   Bibliotheek - restant Algemene voorzieningen jeugd, € 10.667;

k.  Bibliotheek - restant Maatschappelijke begeleiding statushouders, € 37.111;

l.   Bibliotheek - stelpost Participatie, € 42.324;

m. Onderzoek Woonzorg-behoefte, € 15.000;

n. Projecten Nuchter verstand en Seksuele gezondheid, € 25.000;

o. Digitaliseren bouwdossiers, € 24.000;

p. Bewerken statisch archief, € 9.000;

q. Medewerkers tevredenheidsonderzoek, € 7.000;

r.  Bloemrijk Montfoort, € 16.064;

4.

Akkoord te gaan met de inzet van de bestemde reserves Omgevingswet en Duurzaamheid en energie ten behoeve van respectievelijk de projecten klimaatmiddelen en Omgevingswet in 2020 e.v.;

5.

Na verwerking van bovenstaande mutaties (bij de punten 2 en 3) ontstaat een resultaat na bestemming van € -1.205.162 (N). Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Ook werden er nog 2 moties ingediend, te weten:

Motie 1 ingediend door CDA, CU, SGP en LM

Draagt de raad op:

  1. een werkgroep in te stellen, (met o.a. leden van de auditcommissie), welke is samengesteld uit raadsleden of commissieleden, waarbij elke partij wordt verzocht een lid voor te dragen   om bezuinigingsvoorstellen uit te werken die de continuïteit en het voortbestaan van de gemeente Montfoort waarborgt;  
  2. in een extra raadsvergadering na het zomerreces 2020 hiervan verslag te doen en de raad afwegingen kan maken voor het opstellen van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief.

Deze motie werd unaniem aanvaard

Motie 2 ingediend door CDA, CU, SGP en LM

Draagt het college op:

  1. Om voorstellen van de werkgroep uit te werken tot een mogelijk sluitende meerjarenbegroting en de effecten van de voorstellen aan de raad voor te leggen. 
  2. De werkgroep van alle benodigde informatie te voorzien inclusief de nog noodzakelijk geachte uitgave 2020.
  3. Na het zomerreces in een extra raadsvergadering waarin de raad afwegingen kan maken voor het opstellen van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief.

Deze motie werd unaniem aanvaard

Het derde bespreekstuk was:

Voorstel: Instemmen met de financiële consequenties van de aangepaste afspraken met betrekking tot de huur van drie gemeentelijke panden als gevolg van de Corona-crisis en deze verwerken in de najaarsrapportage.

Kernboodschap

De horeca is een van de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de Corona-crisis. Wij verhuren drie panden aan twee horecaondernemers. Met deze ondernemers hebben wij voor de Corona-periode afspraken gemaakt over een flexibelere huurprijs. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële consequenties.

Het voorstel werd unaniem door de Raad terug verwezen naar het College, met het verzoek met een nieuw voorstel te komen.

Tot slot werd er nog een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de VVD, IBLM en LM met de navolgende strekking:

verzoekt het college:

  1. In samenspraak met de politie de problematiek van drugsdealen in de binnenstad van Montfoort en op andere plaatsen in de gemeente in kaart te brengen en de resultaten hiervan te delen met de raad;
  2. Op basis van deze data te komen met een plan van aanpak ter bestrijding van het dealen en gebruiken van drugs en daarin de inzet van 24/7 cameratoezicht te heroverwegen,

De motie werd aangehouden tot er meer duidelijkheid is na een informatiebijeenkomst, waarin resultaten van diverse onderzoeken worden toegelicht.

Hierna kon de voorzitter om 23.42 uur de vergadering sluiten en wenste zij op voorhand iedereen een veilige, gezonde en Corona-vrije vakantie.

De extra geplande raadsvergadering op 13 juli komt te vervallen en in de plaats hiervan vindt er een informatiebijeenkomst plaats die gaat over de financiële problemen van de gemeente.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Cross Roads


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021