StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:06-11-2018
Bijgewerkt op:06-11-2018 17:06

Begrotingsraad 5 november 2018

Bron: Redactie Aad van der Veen
    

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de leden, toeschouwers en luisteraars. Zij meldt dat Mevr. De Wit (VVD) verhinderd is en dat Dhr. Jonkers later zal komen.

Najaarsrapportage

De najaarsrapportage 2018 vast te stellen en in te stemmen met:

1. de beleidsmatige en financiële bijstellingen, zoals toegelicht in de najaarsrapportage;

2. het afsluiten van het investeringskrediet voor aanschaf iPads raad omdat het bedrag onder de grens voor activering blijft;

3. het storten van een bedrag van € 114.000 in de reserve onderhoud Wegen en een bedrag van € 111.000 daaraan te onttrekken;

4. het afsluiten van het investeringskrediet voor aanschaf Toyota Dyna Kipper omdat het bedrag onder de grens voor activering blijft;

5. het beschikbaar stellen van en krediet van € 32.000 voor de vervanging van een tractor;

6. het afsluiten van vier kredieten voor groot onderhoud wegen, zoals genoemd in het programma Wonen en ruimte, omdat deze niet benodigd zijn;

7. het verhogen van het investeringskrediet voor de kunstgrasvelden Montfoort toplaag tot € 500.000 en van het krediet voor de kunstgrasvelden Montfoort onderlaag en overige kosten tot € 678.000;

8. het verlagen de onttrekking aan de algemene reserve voor de ontvlechtingskosten van UW Samenwerking tot een bedrag van € 29.125;

9. het onttrekken van een bedrag van € 74.790 aan de algemene reserve vanwege overheveling van de Focusmiddelen van 2017 naar 2018;

10. het verlagen van het subsidieplafond met € 11.688 naar € 1.686.210;

11. het verwerken van de financiële aanpassingen in de begroting 2018 door het vaststellen van de opgenomen begrotingswijziging.

De Wethouder heeft een uitgebreide toelichting n.a.v. de recent verschenen informatienota van het rijk, wat gevolgen heeft voor de begroting van de volgende jaren. Deze is recent ontvangen en ook nog niet inhoudelijk door het college behandeld, maar zij vonden het vanwege de importantie belangrijk dit met de raad te delen.

Stemming raadsvoorstel: unaniem met 13 stemmen aangenomen

Motie CDA wordt nu ingediend

Verzoekt de raad de auditcommissie opdracht te geven een onderzoek in te stellen omtrent de budgetoverschrijding aangaande de aanleg van de kunstgrasvelden.

Stemming motie: de motie wordt door het CDA aangehouden i.a.v. een toegezegde evaluatie in december door wethouder Van Wiggen

Programmabegroting 2019

De programmabegroting 2019 vast te stellen en in te stemmen met:

1. het beschikbaar stellen van de kredieten voor de investeringen zoals opgenomen in programma 3;

2. het vaststellen van het subsidieplafond voor 2019 op € 1.705.163;

3. het dekken van een bedrag van € 188.000 structureel voor de nieuwe organisatie ten laste van de stelpost loon-/prijscompensatie;

4. het onttrekken van een bedrag van € 380.000 aan de algemene reserve en dit bedrag te storten in een nieuwe reserve Organisatieontwikkeling.

Reactie auditcommissie is dat er geen advies van kan worden verstrekt, daar de tijd daarvoor ontbrak.

Algemene beschouwingen fracties highlights

Dhr. Van Rooijen (VVD)

Er zijn in een korte periode toch langlopende zaken opgepakt vanaf de start van deze raad / college. De begroting is ambitieus met de start van een nieuwe gemeentelijke organisatie.

Dhr. Bovens (PAK) refereert aan de partijen die nu samen, zeker straks na 1 januari samen met de gemeentelijke organisatie in een huis van Montfoort samen beschikbaar zijn voor onze inwoners. Zaken worden met grote snelheid opgepakt, zoals die van de scouting en Libel. Maar ook de woonvisie, mede dankzij de collegeleden van buiten die nu binnen zijn. Oproep aan alle partijen om mee te werken aan een goede gemeente.

Mevr. Van Kooten (CDA) belangrijke thema’s worden niet genoemd in deze voorliggende begroting. Onder anderen de kosten van de ontvlechting zijn niet helder. Vraagt om een open dialoog met de coalitie. Ook de zaken van hoofdlijnenakkoord ontbreken, zoals nieuw beleid in het sociale domein en de vorming van een nieuwe bibliotheek voor Montfoort en Linschoten.

Dhr. Jonkers (LM) deze begroting heeft geen realiteitszin. Het saldo is positief omdat men de dekking heeft gevonden in de algemene reserve. Ook de personeelslasten lopen uit de pas en is de begroting incompleet. Veel zaken worden vooruitgeschoven. Onder anderen de bouwplannen rondom de Vaart baart de fractie zorgen, maar ook die van het nieuwe scholencomplex.

Dhr. Verkaik (IBLM) dit is een overgangsbegroting vanwege een aantal onzekerheden, zoals de ontvlechting. Tevreden met de nieuwe restafval cyclus. Maar vraagt vanwege de kosten afvalstoffenheffing die zullen toenemen met de raad in overleg te treden. Koste ODRU zijn ook veel te hoog, maar een toelichting van hun directeur heeft geen helderheid verschaft. Ze willen een herijking van de doelstellingen van het sociale domein. Ook de zaak rondom de nieuwbouw van de brandweerkazerne baart hem zorgen. Tot slot pleit de fractie voor woningbouw.

Mevr. Langerak (CU) een begroting met een laag, ambitie-niveau maar dat is verstandig vanwege de komende ontwikkeling om te komen tot een nieuwe organisatie. Wat op zich zal resulteren in een betere service voor onze inwoners. Het saldo voor de komende jaren is negatief en dat baart zorgen, vooral nieuw beleid is zorgelijk. Ook de ontwikkeling binnen het sociale beleid baart zorgen. Roept op tot een constructieve samenwerking met de andere fracties.

Dhr. Timmerarends (SGP) er is geen nieuw beleid opgenomen in de begroting, vooral vanwege de komende ontwikkeling van de ontvlechting. Zorgen zijn er om concrete invulling van de toekomstperspectieven van deze gemeente. En dan vooral om iedereen te betrekken. Dat er geen nieuw beleid is opgenomen brengt grote risico’s met zich mee en spreker verzoekt om een lange termijnagenda.

Dhr. Schrijver (D66) er zijn vooral het komende jaar diverse onzekerheden. Maar ook de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet vraagt veel van raad en college. De woonvisie moet door de raad breed gedragen worden. Doet een oproep tot samenwerking binnen de gehele raad.

Hierna volgen de reacties van de diverse partijen op de algemene beschouwingen en wat de partijen daar hebben gezegd. Het college had nog geen behoefte om op dit moment te reageren.

Na het indienen van de moties en het amendement geeft de wethouder een reactie hierop.

Amendementen

Amendement Lokaal Montfoort

Het raadsvoorstel op punt 2 als volgt aan te passen

-Het bedrag van het subsidieplafond vast te stellen op € 1.705.420

Punt 2a toe te voegen

-Een heroverweging door het college van de toegekende subsidie aan de Stichting Veteranen Lopikerwaard om de subsidie in overeenstemming te brengen met de omliggende gemeenten Lopik en Oudewater die jaarlijks € 750 euro exclusief indexering doneren. En daar voor 31 december 2018 een besluit over te nemen.

Voor: 5 (CDA, SGP en Lokaal Montfoort)

Tegen: 9 (VVD, IBLM, PAK, D66 en CU)

Het amendement werd verworpen

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Moties

Motie VVD en Progressief Akkoord

Onderwerp: het aanleggen van glasvezelkabel in het buitengebied

aan E-Fiber op te dragen voor het einde van 2018 duidelijkheid te verschaffen over het al dan doorgaan van het glasvezelproject. De motie wordt unaniem aanvaard

Motie CDA

Onderwerp: Afvalstoffenheffing

Verzoekt het college

- een helder inzicht te geven in de stijging van de afvalstoffenheffing

- inzicht te geven in de wijze waarop restafval beperkt gaat worden om de

  rijksdoelstelling in 2020 te halen De motie wordt door het CDA aangehouden

Motie Inwonersbelangen, Progressief Akkoord en VVD

Verzoekt het college:

• de invoering van een Jongerenlintje voor te bereiden voor de jongeren tot 18 jaar, waarmee de

    gemeente Montfoort laat zien dat ze de vrijwillige inzet van de jongeren voor de Montfoortse,

    Linschotense samenleving waardeert;

• daarbij rekening te houden met het volgende:

- het betreft een tweejaarlijkse uitreiking van Jongerenlintjes, bedoeld voor de jongeren tot 18 jaar  

  woonachtig in de gemeente Montfoort van wie de bijzondere inzet in Montfoort, Linschoten heeft   plaatsgevonden;

- het gaat om vrijwillige en belangeloze inzet voor anderen of voor de Montfoortse, Linschotense samenleving;

- dat jongeren daarbij zelf een belangrijke rol in de toekenning van het Jongerenlintje hebben.

- dat het Jongerenlintje een aansprekende blijk van waardering is.  De motie wordt unaniem aanvaard

Motie Christenunie en SGP

Verzoekt het college:

 - In 2019 Alcohol- en drugsbeleid op te stellen;

- In het beleid uitgangspunten te formuleren om het alcohol- en drugsgebruik onder inwoners terug te dringen;

- In het beleid aandacht te besteden aan alcohol- en drugspreventie;

- Aan te sluiten bij programma’s op scholen, waarin ingezet wordt op preventiemaatregelen,

  omdat uit onderzoek is gebleken dat wanneer preventiemaatregelen gecombineerd worden uitgevoerd, de kans op succes het grootst is. De motie wordt unaniem aanvaard

Motie Christenunie en SGP

Verzoekt het college:

- In 2019 een beleidsplan Sociaal Domein op te stellen, waarin verdere ontkokering en integraal denken voorop staat;

- Beleid op te stellen dat aansluit bij de behoeften van inwoners;

- “Presentie” in de vorm van nabijheid na te streven om zo een verdere ontwikkeling als “nabije gemeente” mogelijk te maken;

- In te zetten op de opgaven “toegankelijkheid, “persoonlijke ontmoeting”, ”informatie van onderop”, “waarderen van burgerkracht” en “ontmoeting en dialoog”

- Dialoog en handelen met en van inwoners te stimuleren;

- Ontkokering in de budgetten voor het Sociale Domein vanaf 2019 voor zover mogelijk na te streven;

- Zorg te dragen voor adequate hulp en/of ondersteuning aan inwoners in Montfoort, die dat nodig hebben; De motie wordt unaniem aanvaard

Hierna kon de voorzitter constateren dat de begroting inclusief de moties unaniem zijn aanvaard en sloot zij de vergadering om 21.53 uur en wenste iedereen een wel thuis.

    Meer berichten in deze categorie:
Verkeersmaatregelen triathlon Montfoort (23-05-2019)
Aanmelden ophalen grof tuinafval uiterlijk 5 juni (23-05-2019)
B&W presenteren Integraal duurzaam financieel kader (21-05-2019)
Agenda Raadsvergadering 27 mei (17-05-2019)
Agenda Forum Samenleving 14 mei (05-05-2019)
Agenda Forum Ruimte 13 mei (05-05-2019)
Schapen mogelijk eerder weg uit stadspark (02-05-2019)
Festival bezoeken? Zo houd je het veilig (02-05-2019)
Apparaten straks niet verkocht op de vrijmarkt? (25-04-2019)
Koningsdag Linschoten en Montfoort (18-04-2019)
Verhuizing Regionaal Historisch Centrum (RHC) (17-04-2019)
Denk mee over ons groen tijdens het groencaf op 9 of 15 mei (15-04-2019)
Meepraten over jeugdhulp, Wmo of werk en inkomen? (27-03-2019)
www.montfoort.nl tijdelijk uit de lucht (27-03-2019)
Werkzaamheden Blindeweg van 8 april t/m 12 april 2019 (25-03-2019)
Voorkom overlast kauwen (22-03-2019)
Forum Ruimte / Sameneleving 25 maart (15-03-2019)
Start project Burgerhulpverlening in Montfoort en Linschoten (15-03-2019)
Geef uw mening: De bibliotheek van morgen (12-03-2019)
Raadsvergadering 11 maart 2019 (12-03-2019)
Periodieke controle van het gasnet door Stedin (04-03-2019)
Oude Hollandse Waterlinie (04-03-2019)
Meningokokkenziekte (04-03-2019)
Afronding project Kop IJsselveld in zicht (28-02-2019)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Kijken:       Foto's:
          RSM Tekst-TV kijken          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

ONVI

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Op de hollandse toer
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019