StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:30-10-2018
Bijgewerkt op:30-10-2018 17:00

Raadsvergadering 29 oktober 2018

Bron: Redactie Aad van der Veen
    

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend met een welkom aan de leden, luisteraars en toeschouwers. Verzoekt de SGP-fractie om agenda 3 “winkeltijden-verordening” van de agenda af te halen. Alleen de fracties SGP en de CU waren voor.

Winkeltijden-verordening Montfoort 2018

Voorstel

1) De winkeltijden-verordening gemeente Montfoort uit 1997 in te trekken.

2) De winkeltijden-verordening Montfoort 2018 vast te stellen Samenvatting Het voorstel is om geen regels te stellen omtrent de zondagopening en de opening op feestdagen. Dit alles wordt geregeld in bijgaande verordening. Het college acht het niet wenselijk om ook een mogelijkheid voor een nachtwinkel creëren. In de verordening is hier daarom niets over opgenomen.

Amendement CDA

Artikel 2 Aanwijzing zon- en feestdagen De Winkeltijden-verordening Montfoort 2018 vast te stellen met in acht name van de volgende wijziging van artikel 2:

1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Wet, gelden niet op zondagen en feestdagen tussen 12.00 en 18.00 uur;

2. Uitgezonderd van de bepaling in het eerste lid zijn: a. Eerste Paasdag; b. Eerste Pinksterdag; c. Eerste Kerstdag.

Dit amendement werd met 7 stemmen voor (oppositie) en 8 tegen verworpen

Amendement Inwonersbelangen en Progressief Akkoord

Artikel 2 Aanwijzing zon- en feestdagen

1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling.

2. Uitgezonderd van de bepaling in het eerste lid is 4 mei vanaf 19:00.

Dit amendement werd unaniem aanvaard

Amendement CU, SGP en CDA

Voegt beslispunt 3 toe aan het besluit:

3. de Winkeltijden-verordening Montfoort 2018 te evalueren in 2019

Dit amendement werd met 6 stemmen van CU, SGP, LM en CDA voor verworpen

Amendement CDA

2. de Winkeltijden-verordening Montfoort 2018 vast te stellen met in acht name van de volgende wijziging van artikel 3:

Artikel 3 Inwerkingtreding Deze verordening treedt per 1-1-2019 inwerking, per 1-1-2019 wordt de winkeltijden-verordening Montfoort ingetrokken.

Dit amendement werd met 6 stemmen van CU, SGP, LM en CDA voor verworpen

Het raadsvoorstel werd met 11 stemmen voor (PAK, D66, Lokaal Montfoort, VVD en Inwonersbelangen en 4 tegen (CU, SGP en CDA) aangenomen.

Motie van treurnis

Nadat de stemmingen waren verricht werd er door het CDA, SGP, CU en Lokaal Montfoort een Motie van Treurnis ingediend tegen wethouder Ten Hage die de navolgende punten bevatte.

  • Er onvoldoende kennis is vergaard om tot een zorgvuldige belangenafweging te komen inzake het voorstel tot wijziging van de winkeltijdenverordening
  • De schriftelijk ingediende vragen door de wethouder onvoldoende zijn beantwoord
  • De belangen van de lokale winkeliers onvoldoende zijn meegewogen in het voorstel
  • Het voorstel onvoldoende is gemotiveerd
  • Het College de ingebrachte bezwaren onvoldoende heeft weerlegd.

De motie werd met 7 stemmen voor (CU, SGP, LM, CDA en Dhr. Burgers IBLM) verworpen

Na dit agendapunt werden de diverse hamerstukken afgedaan. Het voorstel “Molentocht” werd een hamerstuk, met alleen een korte opmerking van Inwonersbelangen.

Hierna werden nog een moties ingebracht over onderwerpen die niet op de agenda staan, met andere woorden “vreemd aan de orde van de dag”.

Motie SGP

Toekomstbestendige regionale voedselvoorziening

De heer Timmerarends (SGP) trekt na de discussie en de toezeggingen van de wethouder de motie in.

Motie Lokaal Montfoort

Overwegende dat: Op dit moment het beleid van de gemeente Montfoort is dat sociale huurwoningen via rechtstreekse bemiddeling aan bijvoorbeeld statushouders kunnen worden toegewezen.

 Constaterende dat:

 • Dat sociale huurwoningen in zeer beperkte mate beschikbaar komen op de woningmarkt in de gemeente.

• Er vanwege het restrictieve beleid van de provincie in de gemeente nauwelijks sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.

• De sociale woningvoorraad binnen de gemeente van de woningcorporatie GroenWest de afgelopen jaren aanzienlijk is afgenomen.

• Asielzoekers met een verblijfsvergunning binnen de gemeente nu voorrang krijgen boven alle andere urgenties zoals medisch of sociaal.

• De regionale urgentiecommissie door deze voorrang slechts in beperkte mate kan functioneren.

• Montfoortse jongeren, gezinnen en ouderen door het huidige beleid vrijwel kansloos raken een goedkope sociale huurwoning binnen de gemeente te vinden en de huurmarkt door dit beleid tevens wordt ontwricht Het huidige beleid van de gemeente Montfoort een eerlijke verdeling naar alle doelgroepen van beschikbare woningen niet mogelijk maakt.

Draagt het college op:

• De wet aangenomen in 2016 door 2e en 1e kamer uit te voeren en met ingang van 1 januari 2019 geen voorrang meer te geven aan statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen en daarmee geen rechtstreekse bemiddeling van doelgroepen meer toe te staan.

• De huisvestingsverordening uit 2015 daarop aan te passen.

En zo te komen tot een eerlijker gemeentelijk toewijzingsbeleid van de beschikbaar komende sociale huurwoningen waarbij alle doelgroepen gelijke kansen hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd met 4 stemmen voor (CDA en Lokaal Montfoort) verworpen

De voorzitter sloot de vergadering om 22.37 uur en wenste iedereen een wel thuis

    Meer berichten in deze categorie:
College trots op basisschoolleerlingen Montfoort en Linschoten (15-11-2018)
Montfoort speelt We-Energy Game (14-11-2018)
Uitgaan met ouders! (12-11-2018)
Begrotingsraad 5 november 2018 (06-11-2018)
Raadsvergadering 29 oktober 2018 (30-10-2018)
Marc van der Veer gemeentesecretaris Montfoort (30-10-2018)
Eerstgeborene in oktober krijgt bezoek van de burgemeester (30-10-2018)
Wonen in Montfoort en Linschoten: een prettige woonomgeving voor nu en de toekomst! (29-10-2018)
Agenda begrotingsraad 5 november 2018 (25-10-2018)
Gemeente Montfoort en Cyclus ondertekenen contract afvalinzameling (25-10-2018)
Raadsvergadering 29 oktober 2018 (19-10-2018)
Forum Ruimte in het kader van de begroting 2019 (17-10-2018)
Werkzaamheden fietsstraat Doeldijk (09-10-2018)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Willeskop (09-10-2018)
Grondonderzoek ecopark Linschoten (08-10-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Mia van Jaarsveld-Kemp (07-10-2018)
Agenda gecombineerde forum Ruimte - Samenleving 15 oktober 2018 (04-10-2018)
Bomenkap Bovenkerkweg (01-10-2018)
Lancering toeristische wandelapp (26-09-2018)
Ontwerp omgevingsvergunning Waardsedijk 15 te Montfoort ter inzage (26-09-2018)
Raadsvergadering 24 september 2018 (25-09-2018)
Vervangen openbare verlichting (18-09-2018)
Raadsvergadering 24 september (14-09-2018)
Wegwerkzaamheden IJsselkade (04-09-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Tussen 12 en 2 met Kees en Dre
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018