StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-11-2017
Bijgewerkt op:07-11-2017 21:10

Begrotingsraad 6 november 2017

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Nadat de voorzitter om 19.00 uur de vergadering had geopend, deelde Dhr. Snoek (PAK) mee dat het bijzonder teleurstellend was, dat 2 uur voor aanvang van de vergadering de moties en amendementen pas ter beschikking kwamen. Hierdoor was enige vorm van voorbereiding onmogelijk.

Daarna was het tijd om afscheid te nemen van Dhr. Vink (VVD), die vanwege privéomstandigheden de raad gaat verlaten. Na een dankwoord van de voorzitter en de fractievoorzitter van de VVD Mevr. Driesse, kreeg Dhr. Vink een prachtige bos bloemen en een glazen schaal met het wapen van Montfoort.

Hierna konden de heren van Rooijen namens de VVD als raadslid en van de Berg namens de CU als forumlid worden beëdigd en was het tijd om te beginnen aan de bespreking van de begroting 2018. De fracties kregen allemaal de gelegenheid hun visie op het voorliggende stuk te geven.

Algemene beschouwingen

Dhr. Verkaik (IBLM) beet de spits af en stelde dat de begroting slecht uitpakt en aan alle kanten rammelt. Het college is volgens hem hier debet aan en ook dat de verantwoordelijken inmiddels vertrokken zijn uit het bestuur van UW Samenwerking. Ook zijn de vragen van de auditcommissie niet beantwoord, m.a.w. de raad wordt met een spreekwoordelijk “kluitje in het riet” gestuurd.

Dhr. de Koning (CDA) stelt dat het tekort over 2018 van €278.00 nog verder stijgt met €70.000, maar verwacht dat deze tekorten zullen worden ingelopen. Het aantal projecten die reeds gestart zijn kunnen hierdoor wel worden voortgezet, alleen zullen er geen nieuwe projecten bijkomen.

Dhr. Bovens (PAK) had het over “heel Montfoort bakt” en doelde daarmee dat onze gemeente dankzij IJsselstein en UW Samenwerking in zwaar weer verkeerd en dat de partner gemeente niet met ons wil praten. Verder was zijn betoog helemaal voorbereidt op de komende verkiezingen en had niets met de begroting te maken.

Mevr. Driesse (VVD) vond het zeker geen begroting om trots op te zijn en dat het niet uit te leggen is aan onze inwoners dat de personeelskosten zijn onderschat. De begroting heeft geen solide basis voor 2018 en de daaropvolgende jaren en zij constateert dat het college een slechte erfenis voor het nieuwe college en raad achterlaat.

Dhr. de Jonge (D66) vond dat de kwaliteit was verbeterd. Er werd een puinhoop aangetroffen maar dankzij de inzet van de financiële organisatie is het “kluitje in het riet” kleiner geworden. Hij vindt wel dat er moet worden gesproken over andere samenwerkingsverbanden.

Dhr. van de Heuvel (CU) is voorzichtig optimistisch, maar ziet ook pijnpunten, de lasten voor de inwoners blijven binnen de perken, maar van een stabiele en evenwichtige begroting is in 2018 nog zeker geen sprake. Vraag is dan ook hoe de raad grip krijgt op deze begroting.

Dhr. Timmerarends (SGP) benoemde 3 thema’s die hij van groot belang achtte. De brandweerkazerne, het onderwijs en een woonvisie. Die laatste was volgens hem zeer belangrijk, omdat ondanks de krimp van de bevolking men moest bouwen voor vooral jongeren. Desnoods moest dit buiten de huidige rode contouren.

Dhr. Jonkers (LM) vindt deze begroting een financieel debacle en dat straks de nieuwe raad en het nieuwe college de problemen moeten oplossen. De wethouder meldde vorig jaar dat de zaken op orde waren, maar wat is nu de stand van zaken? Dit college neemt deze raad ook niet serieus gezien de voorbereidingen van deze vergadering.

Reactie college op de vragen en opmerkingen tijdens de algemene beschouwingen.

Het was opvallend dat ondanks dat er toch vragen werden gestelde bepaalde opmerkingen werden gemaakt, dat het college geen behoefte had om te reageren.

Ingediende moties en amendementen

Noot verslaglegger: vanwege de eenduidigheid zullen de moties en amendementen per stuk over de eerste en tweede termijn worden vermeld: Algemene opmerking hierbij is dat de moties na reactie van het college allemaal opeen aantal punten werden aangepast.

 • Amendement 1 van IBLM ging over het krediet wat gevraagd wordt van € 600.000 voor een nieuwe brandweerkazerne

Daar er nog een onderbouwing is voor de gelden wil IBLM eerst een raadsvoorstel, voordat dit geld beschikbaar komt. Wethouder Vlaar ontraadt dit voorstel en zegt dat het transparant en helder in de begroting is meegenomen. Uiteraard zal er zodra het nodig is de stukken aan de raad worden voorgelegd.

Het amendement wordt met alleen de stemmen van IBLM (3) voor verworpen.

 • Amendement 2 van Lokaal Montfoort ging over hetzelfde krediet, maar dan wel om het in een bestemmingsreserve op te nemen.

De wethouder ontraadt ook dit amendement. Er zijn nog geen kosten gemaakt, behalve €4900 in 2016 en er is ondertussen een bouwheer aangewezen.

Het amendement wordt met de stemmen voor van IBLM, VVD en LM (6) verworpen

 • Amendement 3 van de SGP ging over de leges Omgevingsvergunning. Voorgesteld wordt in de begroting om deze op 3,2% te stellen. Het amendement wilde dat vooral voor projecten met een bouwsom van 6 miljoen en hoger een lager percentage wordt gebruikt. Wethouder Vlaar stelde dat hij gelijke tred wil houden met IJsselstein en ontraadde dit amendement.

Het amendement werd met de stemmen van de VVD en SGP (3) voor verworpen

 • Amendement 4 van Lokaal Montfoort ging over de aangevraagde subsidie voor Muzikids van €2500 In het forum bleek dat er procedurele fouten zijn gemaakt door de gemeente bij de aanvraag. De indiener wilde dit herstelt zien, door alsnog deze subsidie te verlenen. Dit leverde een forse discussie op. Vooral de coalitie bij monde van Dhr. de Jonge (D66) was van mening dat een excuus als betrouwbare overheid voldoende is. Ook wethouder Lejeune betreurde het dat er onvoldoende informatie was verstrekt maar zij ontraadde het amendement. Het had namelijk als een structureel subsidiebedrag moeten worden aangevraagd en niet incidenteel.

Met de stemmen voor van IBLM en LM (4) werd ook dit amendement verworpen

 • Amendement 5 van Lokaal Montfoort ging over het toekennen van de gevraagde subsidie van €750 in plaats van de toegekende subsidie van €500 voor de stichting veteranen Lopikerwaard (SVL) Deze stichting behartigd de belangen van alle veteranen in de Lopikerwaard en de 5 burgemeesters zijn allen ambassadeur van de SVL. Bij navraag bij de andere 4 gemeenten bleek dat zij allen het gevraagde bedrag, dat de SVL vroeg onverkort hebben verleend. Dit zonder zelfs de raden te raadplegen, maar er gewoon een collegebesluit van te hebben gemaakt, voor het aangevraagde bedrag. Wethouder Lejeune meldde dat zij contact had gehad met de collega colleges en dat zij dezelfde lijn zou volgen, maar ontraadde vervolgens het amendement. Deze waarheid laten we dus maar even in het midden.

Met de stemmen van IBLM, LM, VVD en SGP voor (7) werd het amendement alsnog verworpen.

 • Amendement 6 van IBLM werd ingetrokken
 • Amendement 7 van IBLM werd ter vergadering toegevoegd en ging over een gewijzigd voorstel van de 3,2% leges omgevingsvergunning. Het uitgangspunt hierbij was dat zij eerst een raadsvoorstel wilden, voordat dit percentage werd opgenomen in de verordening.

Dit amendement werd verworpen met alleen de stemmen van IBLM en LM (4) voor

Hierna kon het raadsvoorstel “Begroting 2018”in stemming worden gebracht:

Met diverse stemverklaringen werd het voorstel met 9 voor en 6 tegen aanvaard. Voor stemden de CU, SGP, CDA en PAK en D66 met als stemverklaring dat de begroting rammelt, maar minder dan vroeger. De tegenstemmers waren IBLM (betreurenswaardig) LM en de VVD met de stemverklaring dat de begroting niet dekkend is.

Hierna moesten er nog 4 moties worden behandeld, wat de nodige tijd vergde. Er waren er 3 van de coalitie en de SGP en 1 van Lokaal Montfoort. Nadat de eerste 3 waren becommentarieerd door de wethouder, moesten de moties zodanig worden aangepast dat de genoemde pijnpunten, na een van de vele schorsingen er allemaal uit waren.

 • Motie 1 van Lokaal Montfoort ging over de jaarschijf 2018 om deze d.m.v. voorstellen in begin 2018 toch sluitend te maken. Wethouder Vlaar ontraadde de motie.

Met de stemmen van IBLM, VVD en LM voor (6) werd de motie verworpen

 • Gewijzigde motie 2 van Progressief Akkoord ging over groot onderhoud op de Doeldijk. Zij wilden een fietsstraat, maar wat er overbleef was alleen dat er verbeteringen moeten worden doorgevoerd m.b.t. de verkeersveiligheid en dat zij hiervoor een raadsvoorstel willen ontvangen.

De motie werd met alleen de stem van LM tegen aangenomen

 • De gewijzigde motie 3 van Progressief Akkoord en D66 ging over groot onderhoud van de Lage Kade te Linschoten (het P&R-terrein). Wat er overbleef van deze motie was om zoveel als mogelijk te wachten met groot onderhoud tot dat het terrein is ontmanteld.

De motie werd met alleen de stem van LM tegen aangenomen

 • De gewijzigde motie 4 van de SGP ging over een ingekomen brief van de schooldirecteuren over de bibliotheken op de scholen. Het gaat vooral over het uitlenen van boeken om het lezen van kinderen te bevorderen. Dit leverde een forse discussie met wethouder Lejeune op. Zij ontraadde de motie, omdat het leenrecht geborgd moet zijn in een openbare bibliotheek. Het college komt in ieder geval in december met een evaluatie over de schoolbibliotheken.

De motie werd unaniem aanvaard

Hierna kon worden overgegaan naar agendapunt 7 de Najaars-rapportage 2017

Dhr. Snoek (PAK) stelde dat dit niet gebaseerd was op werkelijke cijfers maar meer aanpassingen op de bestaande begroting, het is teleurstellend dat UW Samenwerking niet in staat is de juiste cijfers te verstrekken. Hij hoopt dan ook dat de raad van IJsselstein snel een besluit neemt en dat er meer duidelijkheid komt. Dit is niet uit te leggen aan de inwoners. De heren de Koning (CDA) en de Jonge (D66) sluiten zich aan bij wat bovengenoemde spreker heeft gezegd.

Vervolgens komt Dhr. Verkaik (IBLM) met een amendement om de rapportage niet vast te stellen maar ter kennisneming aan te nemen. Dit vooral omdat het geen inzicht geeft in het actuele rekeningsaldo over de rekening van 2017. Wethouder Vlaar ontraadt het amendement, ondanks dat er veel strubbelingen zijn met onze partner IJsselstein vindt dat er heel veel is gebeurd. Het amendement wordt dan ook verworpen met alleen de stemmen van IBLM en LM (4) voor. Met dezelfde stemverhouding werd het raadsvoorstel aanvaard.

Na een aantal nog af te handelen punten (vergaderschema 2018, verslagen en ingekomen stukken) kon de voorzitter een kwartier na de officiële termijn van 23.30 uur om 23.45 uur de vergadering sluiten. De gebruikelijke felicitaties na een Begrotingsraad aan het college, na het aanbieden van een sluitende begroting bleven ook achterwege

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Uitstel aanplant beukenboom Kasteelplein (20-11-2018)
Forum Samenleving 27 november 2018 (17-11-2018)
Forum Ruimte 26 november 2018 (17-11-2018)
Week van 19 november bladruimen (17-11-2018)
College trots op basisschoolleerlingen Montfoort en Linschoten (15-11-2018)
Montfoort speelt We-Energy Game (14-11-2018)
Uitgaan met ouders! (12-11-2018)
Burgemeestersontbijt in de gemeente Montfoort (09-11-2018)
Begrotingsraad 5 november 2018 (06-11-2018)
Raadsvergadering 29 oktober 2018 (30-10-2018)
Marc van der Veer gemeentesecretaris Montfoort (30-10-2018)
Eerstgeborene in oktober krijgt bezoek van de burgemeester (30-10-2018)
Wonen in Montfoort en Linschoten: een prettige woonomgeving voor nu en de toekomst! (29-10-2018)
Agenda begrotingsraad 5 november 2018 (25-10-2018)
Gemeente Montfoort en Cyclus ondertekenen contract afvalinzameling (25-10-2018)
Raadsvergadering 29 oktober 2018 (19-10-2018)
Forum Ruimte in het kader van de begroting 2019 (17-10-2018)
Werkzaamheden fietsstraat Doeldijk (09-10-2018)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Willeskop (09-10-2018)
Grondonderzoek ecopark Linschoten (08-10-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Mia van Jaarsveld-Kemp (07-10-2018)
Agenda gecombineerde forum Ruimte - Samenleving 15 oktober 2018 (04-10-2018)
Bomenkap Bovenkerkweg (01-10-2018)
Lancering toeristische wandelapp (26-09-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018