StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:18-03-2021
Bijgewerkt op:18-03-2021 10:29

Raadsvergadering 15 en 16 maart

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Nadat de voorzitter om 20.00 uur had geopend, startte men met de reguliere agendapunten, zoals vragen aan het college, ingekomen stukken en de hamerstukken. Hierna kon men starten met de bespreekpunten.

Het eerste punt was:

Openbaar maken pad

1. Instemmen met het verzoek tot het openbaar maken van het voetpad (kadastraal bekend onder Linschoten, sectie B, nummer 764), alleen voor voetgangers;

2. Onttrekken aan de openbaarheid van de doorgang tussen kerk en kerkelijk centrum de Wingerd (onderdeel van kadastraal percelen bekend onder Linschoten, sectie B, nummers 1830 en 764).

Kernboodschap

Door middel van voorgesteld raadsbesluit wordt mogelijk gemaakt de openbare voetgangersverbinding tussen de Hoge Werf en het Kerkplein in Linschoten te verplaatsen naar de tuin ten zuiden van de kerk.

Er volgde een amendement van de VVD en D66 met de navolgende strekking:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waarbij een derde en vierde

beslispunt wordt toegevoegd dat luidt:

3. Het openbaar te maken pad dient aan de volgende minimale vereisten te voldoen:

a. geen scherpe bochten of andere obstakels;

b. een zodanige breedte dat inwoners met een fysieke beperking elkaar op elk punt op het pad kunnen passeren wanneer zij gebruik maken van een rolstoel, rollator of scootmobiel.

4. Het raadsbesluit treedt in werking zodra aan de in beslispunt 3 genoemde voorwaarden is voldaan.

Het amendement werd met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen (CU, LM, CDA en SGP) aanvaard

Er volgde ook nog een amendement van de VVD met de navolgende strekking:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waarbij beslispunt 1 wordt aangepast zodat deze komt te luiden:

1. 'Instemmen met het verzoek tot het openbaar maken van het voetpad (kadastraal bekend onder Linschoten, sectie B, nummer 764) waarbij fietsen is toegestaan, hetgeen ter plaatse wordt aangeduid door een verkeersbord te plaatsen.

Het amendement werd ingetrokken

Het voorstel werd met 9 stemmen voor en 6 (LM, VVD dhr. Breedveld, CDA en SGP), tegen aanvaard

Er volgde nog een motie van de CU met het navolgende verzoek:

verzoekt het college:

  • Te onderzoeken welke route voor scholieren, die vanuit Montfoort richting Woerden e.v. fietsen, de meeste veilige route is;
  • Maatregelen te treffen, die ertoe leiden dat voetgangers, fietsers en andere verkeersdeelnemers veilig gebruik kunnen maken van de openbare wegen in Linschoten;
  • Een veilig fietspad te creëren dat niet is gelegen naast de Hervormde Kerk richting Dorpsstraat in verband met de onveilige verkeerssituatie;
  • Belemmerende maatregelen te treffen voor het gebruik door fietsers van het voetpad ten zuiden van de Hervormde Kerk.

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd met 1 stem voor (CU) en 14 tegen verworpen

Het volgende voorstel leverde meteen een discussie op, omdat er een brandbrief van alle sportverenigingen in Montfoort en Linschoten was ontvangen.

 Dit is het voorstel: Vaststellen van de beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.

1. Als kader vast te stellen dat een kostendekkende prijs zoals huur, canon en retributie berekend wordt.

2. Als kader vast te stellen dat de financiele consequenties hiervan per gebruiker in beeld worden gebracht en te bekijken of er overgangs- of subsidiemaatregelen nodig zijn.

3. In te stemmen met de beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.

Het voorstel om het af te voeren werd met 9 stemmen tegen (VVD, IBLM, PAK en D66) en 6 voor verworpen. (Dus vond gewoon behandeling plaats)

Om een beeld te geven van de brandbrief, onderstaand de gehele weergave met de reden voor het verzoek:

Geachte gemeenteraad en college,

Hierbij doen wij een urgent en dringende oproep aan u om het raadstuk ‘beleid omgaan gemeentelijke vastgoed’ van de raadsagenda van 15 maart te halen. Dit in verband met juridische omissies en ongewenste effecten. Het belangrijkste effect is het om zeep helpen van de sportverenigingen. Dat wij het raadstuk met betrekking het ‘beleid omgaan gemeentelijk vastgoed’ uit de agenda van 15 maart aanstaande willen houden willen wij graag onderbouwen met de volgende argumenten.

1. Het stuk stelt dat het gebaseerd is op de Wet Markt en Overheid. De berekeningen, grondprijs opstellingen en doorberekeningen voor de huur van de gronden en vastgoed zijn echter dermate fors dat er verstoring op de markt plaatsvindt. Doordat effecten pas worden berekend na vaststelling van het stuk wordt in feite akkoord gegeven op zaken waarvan de raad de verstorende en desastreuze effecten niet kent.

2. De verenigingen zijn de afgelopen weken op de hoogte gesteld van de desastreuze effecten van de doorrekening van de jaarlijkse huurkosten zoals die het gevolg is van de ‘kostendekkende berekening op pagina 7 halverwege de bladzijde. De gemeente heeft een overzicht getoond wat dit inhoudt voor alle verenigingen en stichtingen. Deze informatie is niet gedeeld met de raad. De raad gaat dan akkoord met een stuk waarvan het de reikwijdte niet kent.

3. De kosteneffecten zijn desastreus voor het verenigingsleven. Het stuk stelt op pagina 7 dat voor niet-commercieel gebruik feitelijk 4%van 175 euro zijnde 7 euro per m2 per jaar aan huur dient te worden gerekend. Dit noemt men ‘kostendekkend’ Dat is het zeker omdat het is gebaseerd op de commerciële grondprijsberekening en niet op de beperkte kapitaalslasten die de gemeente feitelijk als kosten heeft. Dan is de huur namelijk circa 0,35 - 1.00 euro per m2 per jaar. Bijgevoegd is een zelfde stuk van de gemeente Zevenaar waarin een normale huurprijs wordt berekend. Concreet moet de voetbalvereniging VVL met 2 velden volgens deze opstelling op pagina 7 van het stuk alleen voor de velden al circa 150.000 euro per jaar betalen, waarbij het trainingsveld nog niet is meegenomen, en de tennisvereniging TVL 49.000 euro per jaar. Voor de leden betekend dat een contributieverhoging van circa 200 tot 500 euro per jaar per lid. Dit betekent een acuut einde van de sportverenigingen omdat ze worden opgeheven. Leden gaan en kunnen dit niet betalen. Een huurvoorstel op basis van de werkelijke kostendekking van de gemeentelijke lasten zoals Zevenaar maar ook Barendrecht en anderen aangeven komt neer op een huur van circa 2000 euro per jaar voor een voetbalveld en dus een lastenverhoging van maximaal 10-15 euro per lid per jaar.

4. Er wordt gesteld dat de exorbitante kosten mogelijk worden genivelleerd door subsidies. Hiervan staat geen enkele toezegging op papier en wordt er niets concreet gemeld. Dus het zwaard van Damocles voor verenigingen en stichtingen. Het zou er op neerkomen dat als de gemeente de verenigingen niet om zeep wil helpen, de gemeente circa 1 miljoen euro aan huur gaat innen en tegelijkertijd circa 1 miljoen euro aan subsidies extra gaat geven. En verenigingen staan al meer dan een jaar onder druk als gevolg van de Covid-perikelen. voor de balans en zuiverheid naar de rekenkamer is dit ook gewenst.

5. Tevens wordt hierbij volledig voorbijgegaan aan de lopende contracten waarover het stuk ook niets aangeeft.

6. Het omgaan met niet-commercieel vastgoed qua gebouwen en onbebouwd dient daarom uit het stuk verwijderd en apart behandeld te worden. Er ontbreekt nu een visie en beleid op welzijn en sport in de gemeente. Pas als deze stukken er zijn kan men beleid, gemeentelijke kosten en bijdrage en verdere kosteneffecten verder uitwerken. Dit heeft niet alleen betrekking op sportvelden maar ook op gebouwen, zalen etc. De gemeente geeft al enige jaren aan met het beleid bezig te zijn maar tot nu toe is daar niets van besproken of bekend gemaakt.

7. De stichtingen en verenigingen uit de gemeente zijn in overgrote deel NIET AKKOORD met de huidige gesprekken over sec de velden en dan met name gericht op de inkomstenverhoging voor de gemeente. Er ontstaat en onvolledig overzicht, onjuist normgebruik en er worden onterechte conclusies getrokken. Zaken als harmonisatie komen niet aan de orde , mede omdat er in de stukken geen rekening wordt gehouden met de verschillende langlopende contracten.

8. Zoals gemeld wordt bij andere gemeenten die groep uit het grondprijsbeleid gehaald omdat dit niet werkt. Zoals Kenniscentrum Sport en Bewegen aangeeft heeft een dergelijke insteek het gevolg dat je de sport de nek omdraait, je veel onrust creëert en het draagvlak voor de politiek wegvalt. Zevenaar, Barendrecht en anderen hanteren specifiek beleid voor verhuur accommodaties en doen dat op basis van de werkelijke kosten voor de gemeente. Dat is overigens dezelfde lijn die wethouder Van Wiggen aangaf in de gesprekken over het Plan Vitaal Linschoten. Terwijl hier een duidelijk andere lijn wordt gepresenteerd. Hetzelfde wat we van Van Wiggen ook moesten doen voor hal en zalen.

Wij doen een dringend beroep op de raad om het stuk ‘beleid omgaan gemeentelijk vastgoed’ van de agenda te halen, de effecten te laten doorrekenen, het stuk te analyseren op de Wet Markt en Overheid en doen een specifiek beroep op de raad om eerst het beleid ( Welzijnsbeleid vitaal bewegen + sportbeleid + accommodatiebeleid + subsidiebeleid ) te bepalen om daarna het beleid ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed ( gebouwen en onbebouwd )met betrekking tot nietcommercieel vastgoed op te stellen en te bepalen.

Met vriendelijk groet,

Piet Koster Voorzitter Stichting Beheer Sportpark Rapijnen

Namens een meerderheid van verenigingen en stichtingen in de gemeente

De SGP diende een mondeling amendement in, met als inhoud het schrappen van beslispunt 3 (In te stemmen met de beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.)

Het amendement werd met 9 stemmen tegen (VVD, IBLM, PAK en D66) en 6 stemmen voor verworpen

Het voorstel werd met 9 stemmen voor (VVD, IBLM, PAK en D66) en 6 tegen aanvaard

Het volgende voorstel is:

AVU - Ontwerpbegroting 2022

1. Akkoord gaan met de ontwerpbegroting AVU 2022,

2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 AVU in te dienen.

Kernboodschap

De bijdrage AVU 2022 is voor Montfoort begroot op €602.842 vanwege het gebruik maken van de verwerking van Grof Huishoudelijk afval. Voorheen werd deze verwerking uitgevoerd door Bemmel Container Service, in 2021 zal dat via de gemeenschappelijke regeling plaatsvinden.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna volgde het raadsvoorstel over het E-loket

 Continuering E-loket via U-thuis

Het E-loket via U-Thuis in 2021 te continueren en daarmee het door de raad op 9 november 2020 aangenomen amendement heroverwegen

Kernboodschap

Bij het aannemen van het amendement betreffende beëindiging van deelname aan het E-loket, (9 november 2020) 2020 was er informatie niet voorhanden die het besluit omtrent het beëindigen van deelname aan het E-Loket, waarschijnlijk anders had doen uitpakken. De kern daarin is de tijdelijkheid van de opzegging. Met dit voorstel bieden we de aanvullende informatie en stelt het college u voor om de beslissing omtrent het amendement te heroverwegen.

Het voorstel werd met 10 stemmen voor en 5 tegen (VVD en IBLM) aanvaard  

Hierna werd de vergadering om 23.00 uur geschorst en zal worden voortgezet op 16 maart

Het laatste reguliere agendapunt was het initiatiefvoorstel van Lokaal Montfoort met betrekking tot de problemen in het Keizerrijk:

Voorstel

1. De wijk Keizerrijk wordt aangewezen als “veiligheidsrisicogebied”. De gemeente treedt hierover nader in overleg met politie en OM.

2. De gemeente neemt het initiatief om het plan van aanpak uit te voeren zoals in dit initiatiefvoorstel beschreven en informeert de gemeenteraad elk kwartaal over de voortgang.

3. Er wordt een brede werkgroep geformeerd waarin, wijkbewoners, woningcorporatie, politie, en

gemeente eendrachtig samenwerken om de leefbaarheid in de wijk binnen 1 jaar terug te brengen en het gezag te herstellen.

Kernboodschap

De wijk Keizerrijk kent veel sociale huurwoningen. Deze zijn in ruime mate toegewezen aan bewoners met een andere culturele achtergrond. Dit leidt tot spanningen in de wijk die zich uiten in tal van vormen van overlast en crimineel gedrag zoals verwaarlozing van tuinen, straatvuil, drugsdealen, fysieke bedreigingen en het vernielen van eigendommen.

Het voorstel werd met 3 stemmen voor (LM en SGP) en 12 stemmen tegen verworpen

Hierna volgden nog een aantal moties vreemd aan de orde van de dag:

Motie PAK over een vuurwerkevenement

Verzoekt het college:

1. in gesprek te gaan met belangenorganisaties in de twee kernen over de uitwerking van het advies van de Onderzoeksraad, te weten de organisatie van een evenement om onder toezicht vuurwerk af te steken op een daarvoor aangewezen locatie in beide kernen;

2. een ingediend plan hiervoor te beoordelen volgens de procedure voor evenementen;

3. de raad uiterlijk in juni 2021 te informeren over de resultaten op dit verzoek, zodat voor het zomerreces een besluit genomen kan worden voor de uitvoering tijdens de jaarwisseling 2021/2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd met 4 stemmen voor (PAK en D66) en 11 stemmen tegen verworpen

Motie van de SGP over de RES (Regionale Energie Strategie)

verzoekt het college:

  • In de raadsvergadering van april niet te komen met voorstellen betreffende de RES 1.0;
  • De raad te informeren over het proces voor de RES 1.0 met ten minste:

o een planning in welke raadsvergadering welk (deel)onderwerp voorgelegd zal worden;

o een planning en plan van aanpak voor consultatie en participatie met inwoners

Deze motie werd met

De laatste motie was van het PAK, de VVD en IBLM met betrekking tot

Ommetje via voetpad achter begraafplaats De Stuivenberg

verzoekt het college:

  • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het wandelpad door te trekken naar de hoek van de Th. Elsenstraat en de J.B. Kemmestraat en zodoende het ‘ommetje Stuivenberg’ af te maken;
  • Daarbij de verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van recreatie te betrekken;
  • Indien dit mogelijk is binnen de begroting, de aanleg van deze aansluiting onverwijld ter hand te nemen

Deze motie werd aangehouden

Hierna kon de voorzitter deze tweede digitale raadsvergadering om 22.34 uur sluiten en bedankte iedereen voor zijn of haar bijdrage.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021