StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:02-02-2021
Bijgewerkt op:02-02-2021 16:22

Raadsvergadering 1 februari 2021

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 1 februari 2021 (digitaal)

De voorzitter ging eerst over tot het officieel benoemen van een nieuw commissielid voor de SGP, de heer A.J.C. (Adriaan Oskam. Dit in verband met de avondklok.

Nadat daarna alle handelingen waren verricht die standaard op de agenda staan, zoals het vaststellen van de besluitenlijst, vragenhalfuur raadsleden, ingekomen stukken, behandeling ingediende vragen en 1 hamerstuk m.b.t. de W.V.G.

Hierna kwam dan het enige raadsvoorstel, wel met een aantal amendementen en moties.

Kaders lokale opwek duurzame elektriciteit

Voorstel: In te stemmen met de kwantitatieve uitwerking en kaders conform de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard waarbij Montfoort stelt dat door voldoende op te wekken voor eigen behoefte zijn bijdrage levert aan de energietransitie.

Kernboodschap: De gemeente Montfoort is verantwoordelijk voor de lokale opgave van het duurzaam opwekken van elektriciteit. Daarbij zijn de vastgestelde kaders en ontwikkelambities van de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard leidend. Daarin steunen de gemeenten in de Lopikerwaard elkaar om gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken. De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard is ook de inbreng binnen de RES-regio UI6. Dit raadsvoorstel betreft instemming met de kwantitatieve uitwerking van de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard m.b.t. het onderdeel energie.

Hiervoor werden de navolgende amendementen ingediend.

IBLM diende een amendement in met de navolgende inhoud:

Hierbij worden er geen windmolens (turbines) hoger dan 20 meter geplaatst op het grondgebied van de gemeente Montfoort onder de voorwaarden zoals in het vigerende bestemmingsplan buitengebied Montfoort genoemd staan. Windmolens zijn een aantasting van de leefomgeving. De inwoners zijn in grote meerderheid tegen zijn om windmolens in onze gemeente plaatsen.

Dit amendement werd met 7 stemmen voor (IBLM, VVD en LM) en 8 stemmen tegen verworpen

Het volgende amendement was van de SGP:

In te stemmen met de doelstelling om reeds in 2030 voor 100% gebruik te maken van CO2 neutrale energie door gemeente, bedrijven, inwoners en andere stroomgebruikers in gemeente Montfoort. Het stroomgebruik binnen gemeente Montfoort wat in 2030 reeds 100% CO2 neutraal is, hoeft niet meer lokaal te worden opgewekt.

En het bestaande beslispunt te wijzigingen in: In te stemmen met de kwantitatieve uitwerking en kaders conform de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard waarbij Montfoort stelt dat door voldoende op te wekken voor eigen behoefte zij haar bijdrage levert aan de energietransitie.

Dit amendement werd met 3 stemmen voor (SGP en LM) 12 stemmen tegen verworpen

Het laatste amendement was van de VVD en IBLM met de navolgende tekst:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor onderstaande tekst aan het beslispunt wordt toegevoegd:

Als regionaal of landelijk beleid ruimte geeft om duurzame energie niet uitsluitend op lokale, maar ook op (inter)nationale schaal op te wekken, dan verlagen we onze lokale inzet.

Toelichting: Het landelijk beleid rond de energietransitie zoekt vooral naar lokale oplossingen voor internationale problematiek. Natuurlijk moeten gemeenten binnen hun mogelijkheden bijdragen aan de oplossing, maar zelfvoorzienendheid is geen doel op zich. Wanneer het landelijk beleid in de toekomst hopelijk ruimte laat voor duurzame nationale of internationale oplossingen neemt Montfoort afstand van het uitgangspunt van zelfvoorzienendheid.

Dit amendement werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (D66 en CU) aanvaard

Het voorstel werd met 12 stemmen voor en 3 tegen (SGP en LM)

Er volgden ook nog 2 moties met betrekking tot bovenstaand onderwerp, te weten een

Motie van de VVD en LM: Draagt het college op om:

 • Voordat we oplossingen inzetten die het landschap aantasten er optimaal gebruik moet worden gemaakt van zonnepanelen op gebouwen.
 • Als het college afwijkt van het eerste punt, ligt de beslissing bij de raad. Hierbij geeft het college minimaal uitgebreid weer welke stappen er ondernomen zijn en wat er is bereikt om de opwekking van zonne-energie op panden te vergroten.

Deze motie werd met 10 stemmen voor en 5 tegen (PAK, D66 en CU) aanvaard

De tweede motie was van de VVD, IBLM, CU en PAK:

Draagt het college op om:

 • Maximaal in te zetten op opwekking van zonne-energie op gebouwen om zodoende het aantal benodigde zonnevelden en windmolens te beperken;
 • Actief aan de slag te gaan met het principe: ‘Benut daken in de Lopikerwaard voor opwekking zonne-energie’ door inwoners, particuliere verhuurders en (agrarische) bedrijven actief te informeren en te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen of te huren waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande initiatieven, beschikbare fondsen, collectieve inkoopacties en postcoderoosprojecten;
 • Mogelijkheden te onderzoeken naar kansen op wijkniveau in overleg met marktpartijen en inwoners;
 • In de prestatieafspraken met Woningcorporatie GroenWest op te nemen dat zij de daken van de huurwoningen voorzien van zonnepanelen;
 • Het plaatsen van zonnepanelen op woningen binnen het beschermd dorpsgezicht Linschoten of de Montfoortse binnenstad per casus te beoordelen door de monumentencommissie. Dit geldt ook voor monumentale gebouwen;
 • Het eigen gemeentelijk vastgoed (waaronder Sporthal Hofland) zoveel mogelijk te voorzien van zonnepanelen;
 • Bij Stedin blijven aandringen om het netwerk gereed te maken voor de energietransitie en de aansluitkosten voor zijn rekening te nemen;
 • Jaarlijks te rapporteren over de voortgang op dit onderwerp.

Deze motie werd unaniem aanvaard

Hiernavolgende nog 3 moties “vreemd aan de orde van de dag”.  (Dat wil zeggen dat het onderwerpen zijn die niet op de agenda staan)

Motie 1 was van het PAK, VVD, IBML, SGP, D66 en CDA

Verzoekt het college:

 • Samen met bewoners te inventariseren in welke straten de huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur onveilige situaties oplevert;
 • In die straten de snelheid te verlagen naar 30 km/u;
 • Met partners in de gemeente, hulpdiensten en bewoners creatieve oplossingen te bedenken voor het aanpassen van betreffende straten indien de kosten van volledige herinrichting nu nog te hoog zijn;

Deze motie werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

De tweede motie was van de VVD, PAK en IBLM

Besluit met deze motie een nader kader te stellen aan het horeca- en terrassenbeleid, door het college op te dragen om binnen de beleidsregels:

 • Terrasgebruik op gemeentelijke grond het hele jaar toe te staan;
 • Terrasverwarming (onder de duurzaamheids- en veiligheidsvoorwaarden zoals in het concept-beleid beschreven) ook op winterterrassen toe te staan;
 • Een ‘tropenscenario’ in te voeren op basis waarvan terrassen bij warm zomers weer langer geopend mogen zijn;
 • De nachtontheffingsmogelijkheid voor horeca categorie 3 in Montfoort te verruimen ten opzichte van de huidige praktijk;
 • Gebruik van open vuur op terrassen toe te staan, mits voor de sfeer en werkend op gas;
 • Onder voorwaarden terrassen bij ‘winkel ondersteunende horeca’ als gewenste terraslocaties te introduceren;
 • Teneinde desinvesteringen bij horecaondernemers te voorkomen een overgangsbepaling op te nemen aangaande bestaande terrasobjecten opdat deze bij natuurlijke vervangingsmomenten kunnen worden vervangen door objecten die voldoen aan de eisen in het nieuwe beleid;

Deze motie werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (SGP en CU) aanvaard

De laatste motie was van LM

Draagt het college op:

 • Met de werkgroep zo spoedig mogelijk in overleg te treden over de plaatsbepaling van de urnenmuur en daarbij het alternatief wat is aangedragen serieus in overweging te nemen
 • De uitvoering tijdelijk ‘on hold” te zetten tot uiterlijk 1 april of zoveel eerder. (Gezien het overleg uit 2013 heeft de werkgroep bewezen snel te kunnen handelen)
 • De raad te informeren over eventuele additionele kosten. (Huidige offerte is 46.000 euro en het krediet is 70.000 euro)

Deze motie werd met 5 stemmen voor (CU, LM en CDA) en 10 tegen verworpen

Hierna kon de voorzitter deze raadsvergadering met een overvolle agenda toch nog om 23.23 uur afsluiten.

 

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Stadspark Montfoort krijgt natuurspeelplaats (30-03-2023)
Start aanleg parkeerplaatsen Joop Westerweelstraat (30-03-2023)
Per 1 april nieuwe regels om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen (30-03-2023)
Agenda vergadering Raadscommissies 12 april 2023 (30-03-2023)
Raadsvergadering gemeente Montfoort 20 maart 2023 (27-03-2023)
Stadskantoor 28 maart eerder gesloten (24-03-2023)
Gratis OV voor 66-plussers met krappe beurs dit jaar nog mogelijk (24-03-2023)
Tegemoetkoming Energiekosten MKB (24-03-2023)
Mooie mijlpaal voor Kindcentrum Montfoort: hoogste punt is bereikt (22-03-2023)
Raad spreekt steun uit voor t Bakkershuis (22-03-2023)
Mooie mijlpaal voor Kindcentrum Montfoort: hoogste punt is bereikt (22-03-2023)
Vernieuwing voetbalveldjes in Montfoort en Linschoten (17-03-2023)
Landelijke Opschoondag zaterdag 18 maart (17-03-2023)
Vraag uw structurele subsidie voor 2024 vr 1 april aan (17-03-2023)
Woondeal regio Utrecht zorgt voor meer n betaalbare woningen (17-03-2023)
College wil versneld huisvesting mogelijk maken voor jongeren en nieuwkomers (17-03-2023)
Gemeente Montfoort en stichting SchuldHulpMaatje Montfoort-Linschoten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst (17-03-2023)
Afsluiting Cattenbroekerdijk van 20 maart t/m 21 april door vernieuwen wegdek (13-03-2023)
Vragen over gemeentelijke belasting 2023 of over de WOZ-waarde? (13-03-2023)
Oproep aan de jeugd van Montfoort en Linschoten (09-03-2023)
Woningbouw, stikstof, windmolens, water, natuur (09-03-2023)
Gemeentewerf gesloten van 3 tot 9 april 2023 (09-03-2023)
Raadsvergadering 20 maart 2023 (09-03-2023)
Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens (24-02-2023)
Gemeente-cao is afgerond, stakingen opgeschort (24-02-2023)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023