StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:10-12-2019
Bijgewerkt op:10-12-2019 12:17

Raadsvergadering 9 december 2019 m.b.t. De Bloesemhof en de Vlinderhof

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Hier eerst een overzicht van alle stukken die reeds in de afgelopen weken sinds 4 november gepasseerd zijn. Daarna volgen een aantal moties die zullen worden besproken. De moties zullen integraal worden geplaatst.

Naar aanleiding van vragen gesteld in de raad van 4 november en de door D66, CDA en SGP ingediende schriftelijke vragen, is het verzoek gedaan dit onderwerp te agenderen.

Doel van agendering is het bespreken van de mogelijkheden en middelen om deze voorzieningen in stand te houden.

2019-15 Vragen D66 Sluiting Bloesemhof Vlinderhof .pdf

2019-16 Vragen CDA Sluiting Bloesemhof Vlinderhof .pdf

2019-11-07 Informatienota Sluiting locaties de Bloesemhof en de Vlinderhof.pdf

2019-17 Vragen SGP en antwoorden Sluiting Bloesemhof Vlinderhof.pdf

2019-18 Vragen LM CDA CU SGP en antwoorden Sluiting Bloesemhof en Vlinderhof.pdf

2019-11-12 Ouderenzorg in Montfoort, inwoner Montfoort

2019-11-20 Sluiting Bloesemhof Vlinderhof, ZijActief.pdf

2019-11-18 Sluiting Bloesemhof Vlinderhof, bewonerscommissie Antoniushof

2019-11-19 Sluiting Bloesemhof Vlinderhof, R.K. geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper

2019-11-19 Publicatie op website gemeente.pdf

2019-11-17 Zorginfrastructuur Montfoort 2019.pdf

Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website onder de agenda van 9 december.

Hierna werden een aantal moties ingediend:

De eerste motie was van de ChristenUnie, CDA, SGP en Lokaal Montfoort

Motie over Sluiting Bloesem- en Vlinderhof, vorming van een crisisteam

De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen op 9 december 2019 De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

 • Na een besluit van het toenmalige college van Montfoort op 4 augustus 2015 (waarin een eenmalige WMO-bijdrage van € 150.000,00 beschikbaar is gesteld aan De Rijnhoven) is in 2015 een voorliggende voorziening voor ouderen uitgebreid in de kern Montfoort;
 • De Rijnhoven, Woonzorg Nederland en Gemeente Montfoort hebben alle drie een bijdrage geleverd aan de realisatie van 2 extra intramurale zorgwoningen en een grotere activiteitenruimte;
 • Op 5 november jl. heeft De Rijnhoven aangegeven dat zij De Bloesemhof en De Vlinderhof gaan sluiten;
 • De Bloesemhof is een intramurale instelling, waar mensen wonen met een WLZ-indicatie. De financiering vindt plaats vanuit de Wet Langdurige Zorg. Het gaat om 8 woningen. Of deze locatie open kan blijven hangt af van de bestemming die de Rijnhoven er voor heeft en de bereidheid van een andere zorgaanbieder om de zorg over te nemen;
 • De Vlinderhof is een dagbestedingslocatie waar dagbesteding wordt verzorgd voor onder andere mensen met een WMO-indictie;
 • Er heeft op initiatief van de gemeente Montfoort bestuurlijk spoedoverleg plaatsgevonden met De Rijnhoven.

Overwegende dat

 • Inwoners, die gebruik maken van de voorzieningen in De Bloesemhof en De Vlinderhof op korte termijn worden geconfronteerd met sluiting.
 • Dat voor cliënten die een indicatie dagbesteding hebben er financiële verplichtingen zijn voor de omvang van het aantal geïndiceerde dagdelen conform het regionaal ingekochte tarief zolang de indicatie geldig is.
 • De gemeente Montfoort verantwoordelijk is voor de ouderenzorg, die gefinancierd wordt vanuit de WMO.
 • Er meerdere aanbieders in onze regio verantwoordelijk zijn voor zorg voor onze oudere inwoners;

verzoekt het college:

 • Een crisisteam in te stellen, waarvan in ieder geval de gemeente, een vertegenwoordiger namens de bewoners en een vertegenwoordiger van de B.O.M. deel uit maken;Het crisisteam per 10 december a.s. met haar werkzaamheden te laten starten;
 • Het crisisteam de opdracht te geven om in overleg te gaan met betrokken partijen: De Rijnhoven, IJsselhuis en Fundis om op korte termijn verlenging van het beschermd wonen voor de 8 bewoners, dan wel een overdracht van de intramurale zorg aan een andere zorgaanbieder te bespreken;
 • Voor de cliënten, die gebruik maken van de dagbestedingsfaciliteiten van de Vlinderhof verlenging van de faciliteiten in de Vlinderhof dan wel een goede alternatieve dagbestedingsvoorziening te bespreken;
 • Daarnaast continuering van de 24-uurs zorg aan de bewoners van de Antoniushof te bespreken;
 • De raad hierover uiterlijk 1 januari a.s. te informeren in een extra bijeenkomst, die vooraf wordt gegaan met een informatienota.

en gaat over tot de orde van de dag

Deze motie werd met 6 stemmen voor (CDA, CU, SGP en LM) en 9 stemmen tegen verworpen

Vervolgens werd door bovengenoemde partijen (CDA, CU, SGP en LM) een motie over een langere termijn ingediend. Deze motie werd voor ruim 90% gekopieerd door de coalitie en na een korte schorsing werd de motie van de coalitie met een aantal aanpassingen door alle fracties ondersteunt.

Dit is de motie die werd samengevoegd en ondertekend door alle fracties

Motie over Sluiting Bloesem- en Vlinderhof

De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen op 9 december 2019 De ondergetekende, leden van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

 • De Rijnhoven op 5 november jl. heeft aangegeven dat zij De Bloesemhof en De Vlinderhof gaat sluiten.
 • De Bloesemhof een intramurale instelling is, waar mensen wonen met een WLZ-indicatie. De financiering vindt plaats vanuit de Wet Langdurige Zorg. Het gaat om 8 woningen.
 • Het IJsselhuis eveneens intramurale zorg aanbiedt in Montfoort (11 plaatsen);
 • De Vlinderhof een dagbestedingslocatie is, waar dagbesteding wordt verzorgd voor onder andere mensen met een WMO-indicatie. Het gaat hier om 3 WMO geïndiceerden. Inwoners die een indicatie hebben voor ondersteuning vanuit de WMO hebben de vrije keuze tussen de gecontracteerde aanbieders of het verzorgen van de ondersteuning via een PGB.
 • Er in de gemeente Montfoort meerdere instellingen zijn die dagbesteding voor ouderen aanbieden

Overwegende dat

 • Inwoners, die gebruik maken van de voorzieningen in De Bloesemhof en De Vlinderhof op korte termijn worden geconfronteerd met sluiting;
 • De gemeente Montfoort verantwoordelijk is voor de ouderenzorg, die gefinancierd wordt vanuit de WMO;
 • Er meerdere aanbieders in onze regio verantwoordelijk zijn voor WLZ gerelateerde zorg voor onze oudere inwoners;
 • Er meerdere partijen zijn, die in Montfoort hebben geïnvesteerd in vastgoed die gebruikt wordt voor voorzieningen voor onze oudere inwoners.
 • Er in de woonvisie aangegeven is te werken aan woonoplossingen voor ouderen

verzoekt het college:

 • Te onderzoeken wat er in de kern van Montfoort wenselijk en haalbaar is voor intramurale en andere vormen van ouderenzorg en zo mogelijke combinatie met zelfstandig wonen
 • Op korte termijn in verder overleg te gaan met partijen die betrokken zijn bij de WLZ gerelateerde zorg, voor onze oudere inwoners; met in ieder geval Fundis, het IJsselhuis, de Rijnhoven, Woonzorg Nederland.
 • Te onderzoeken welke locaties er beschikbaar zijn voor het inrichten van de WLZ gerelateerde zorg, mogelijk gecombineerd met andere vormen van ouderen zorg.
 • Hierbij mogelijkheden tot combinaties met zelfstandige woningen voor oudere inwoners zoals, aangegeven in de woonvisie, te betrekken en dit prioriteit te geven.
 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er voor de ouderen van Montfoort zijn totdat er een definitieve oplossing is.
 • In de eerste raadsvergadering van 2020 een eerste terugkoppeling te geven van de inspanningen die de wethouder heeft gepleegd om tot een gepaste zorg zoals hierboven genoemd te komen voor onze oudere inwoners.
 • Dit punt op te nemen in de Lange Termijn Agenda

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd unaniem aanvaard

Tot slot werd er door de SGP, CDA, ChristenUnie en Lokaal Montfoort nog een motie ingediend om namens Raad en College een brief te schrijven aan de 2e kamer met de navolgende inhoud:

Motie Brief naar 2e kamer n.a.v. Sluiting Bloesem- en Vlinderhof

De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen op 9 december 2019

 • De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

 • De Rijnhoven op 5 november jl. heeft aangegeven dat zij De Bloesemhof en De Vlinderhof gaan sluiten.
 • De Bloesemhof een intramurale instelling is, waar mensen wonen met een WLZ-indicatie. De financiering vindt plaats vanuit de Wet Langdurige Zorg. Het gaat om 8 woningen.
 • De Vlinderhof een dagbestedingslocatie is waar dagbesteding wordt verzorgd voor onder andere mensen met een WMO-indictie. Het gaat hier om 3 WMO geïndiceerden. Inwoners die een indicatie hebben voor ondersteuning vanuit de WMO hebben de vrije keuze tussen de gecontracteerde aanbieders of het verzorgen van de ondersteuning via een PGB.
 • De Rijnhoven aangegeven heeft dat er diverse redenen ten grondslag liggen aan de sluiting van deze ouderenvoorzieningen;
 • De activiteiten in Montfoort al enige tijd verliesgevend zijn;
 • Met name op het door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) gefinancierde onderdeel structureel verlies wordt geleden;
 • De indicatie voor de intramurale zorg wordt verzorgd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
 • De prijsstelling voor zorgproducten plaatsvindt middels de regionale inkoop;
 • De tarieven voor individuele begeleiding en groepsbegeleiding niet kostendekkend kunnen worden vastgesteld;
 • Voor aanbieders geen uitzondering kunnen worden gemaakt op de gecontracteerde prijzen;
 • De sluiting van De Bloesemhof mede het gevolg is van de krapte op de arbeidsmarkt en er daardoor een disbalans is tussen eigen personeel en inhuur personeel;

Overwegende dat

 • Er een toenemende vraag wordt verwacht naar intramurale zorg voor oudere inwoners in Montfoort als gevolg van de vergrijzing;
 • Er een wachtlijst in Linschoten is voor inwoners, die intramurale zorg nodig hebben;
 • De gemeente Montfoort verantwoordelijk is voor de ouderenzorg, die gefinancierd wordt vanuit de WMO;
 • Er een toenemende vraag wordt verwacht naar vormen van dagbesteding voor oudere inwoners in Montfoort als gevolg van de vergrijzing;
 • De gemeente steeds meer wordt geconfronteerd met knelpunten, die ontstaan als gevolg van de huidige wijze van financiering van de ouderenzorg (WLZ en WMO).
 • De gemeente constateert dat de marktwerking, zoals deze is ontstaan als gevolg van de huidige financieringssystematiek niet ten gunste komt aan de voorzieningen voor ouderen in onze gemeente;
 • Er eerder meer concurrentie ontstaat tussen aanbieders van ouderenzorg;
 • Dit tot sluiting leidt van intramurale zorgvoorzieningen en voorzieningen voor dagbesteding in onze gemeente;

verzoekt de raad en het college:

 • Een brief gezamenlijk met het College en een afvaardiging van de Raad samen te stellen en deze aan de VNG en de 2e kamer te zenden;
 • In deze brief aandacht te vragen voor de sluiting van deze noodzakelijke voorzieningen voor oudere inwoners;
 • In deze brief te verzoeken om randvoorwaarden te creëren om deze noodzakelijke voorzieningen voor oudere inwoners te kunnen realiseren in Montfoort en andere gemeenten in Nederland, gezien de toenemende vergrijzing.

Deze motie werd unaniem aanvaard

    Meer berichten in deze categorie:
Agenda digitale raadsvergadering 28 september 2020 (20-09-2020)
Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht. (20-09-2020)
Duurzame energie opwekken in Montfoort, denkt u mee? (20-09-2020)
Burgemeester Montfoort sluit woning en bijbehorend perceel na vondst drugslaboratorium (16-09-2020)
Raadsvergadering digitaal (13-09-2020)
Agenda commissie Samenleving 15 september (07-09-2020)
Agenda commissie Ruimte 14 september (07-09-2020)
Online voorlichting (webinar) Regionale Energiestrategie (RES) op woensdag 9 september (01-09-2020)
Corona besmettingen in Montfoort (01-09-2020)
Arts Bas Boogmans van GGD regio Utrecht: Overleg bij twijfel altijd met de GGD" (01-09-2020)
Vergunning voor raam in historische stadsmuur verleend na zorgvuldige afweging (13-08-2020)
Linschoten in ANWB uitgave (12-08-2020)
Brief over reizen met de regiotaxi (21-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (07-07-2020)
Lintjesregen daalt alsnog neer in Montfoort (04-07-2020)
Zorgen gemeenten over financin; ook Montfoort roept politiek op in actie te komen (03-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (26-06-2020)
Sloepensteiger gereed (24-06-2020)
Peter den Oudsten waarnemend burgemeester Utrecht (19-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 16 juni (16-06-2020)
Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg (16-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 15 juni (15-06-2020)
Ook in Linschoten is de AfhaalBieb nu echt van start gegaan (15-06-2020)
Mooiste dorp Linschoten (11-06-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020